XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Маркетингу


Автор:
За ред. І.Ю. Сіваченка, Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
871 Кб
Тип документу:
Посібник
У третьому, переробленому та доповненому, виданні навчального посібника розглядаються зміст і сутність понять конкуренції, конкурентоспроможності та міжнародної конкурентоспроможності. Визначаються показники та чинники міжнародної конкурентоспроможності підприємства (організації). Центральне місце посідає розкриття особливостей стратегій міжнародної конкурентоспроможності. Належна увага приділена висвітленню проблеми конкурентоспроможності українських підприємств (організацій) на міжнародних ринках. Завершальна тема присвячена питанням конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. В посібнику вміщені індивідуальні завдання, тематика рефератів, тести, які вводяться в ЕОМ, а також список рекомендованої літератури. Призначається для студентів економічних вузів і факультетів.
Автор:
Капінос Г.І., Бабій І.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.55 Мб
Тип документу:
Книга
Систематично викладені теоретичні, методичні та практичні аспекти операційного менеджменту.
Автор:
В.В. Тушева
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.79 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглядаються питання щодо методології, логіки і організації педагогічного дослідження, його методи і методика проведення, способи одержання і переробки інформації в навчально-дослідній роботі студентів. Висвітлюються деякі наукознавчі питання, можливі способи осмислення таких когнітивних конструктів, як «наука», «науковий ідеал», «стиль наукового мислення». Акцентується увага нарозкритті науково-дослідницької культури майбутнього вчителя як особистісного феномену в умовах фундаменталізації та універсалізації вищої освіти, «онаучнення» сучасного освітнього простору, аналізуються історичні аспекти розвитку науково-дослідницької культури в освіті. Пропонуються приклади з дисертаційних робіт стосовно написання наукового апарату дослідження, які мають практичне значення, дозволяють студентам простежити взаємозв’язок між науковими категоріями, дають уявлення про наявний спектр досліджених проблем угалузі мистецької педагогіки
Автор:
Б.І. Мокін, О.Б. Мокін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.18 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику з використанням ідеології системного аналізу викладена методологія та організація проведення наукового дослідження на усіх його етапах, починаючи з постановки задачі і закінчуючи формулюванням висновків та публікацією основних результатів у вигляді звітів, наукових статей, презентацій на наукових форумах та описів реалізації винахідницьких ідей. Викладення основного теоретичного матеріалу в навчальному посібнику супроводжується прикладами з електроенергетики та електромеханіки, а тому цей навчальний посібник рекомендується у першу чергу для студентів, які навчаються за напрямами підготовки «Електротехніка та електротехнології» і «Електромеханіка» на етапі магістерської підготовки. Навчальний посібник може бути корисним також інженерам електроенергетичного та електромеханічного профілів, у яких під час їхньої практичної діяльності виникне необхідність в дослідженні процесів в об’єктах, які вони проектують чи експлуатують.
Автор:
За заг. ред. Т.В. Гончарук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.77 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику подано лекційний курс, який висвітлює суть та роль науки у сучасному світі, теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, особливості наукового тексту, види кваліфікаційних робіт студентів та вимоги й основні правила їх написання; тестові завдання та питання для самостійної роботи, тлумачний словник та ряд додатків, які допоможуть студентам при підготовці до семінарських занять та написанні наукового дослідження. Навчальний посібник адресовано для студентів вищих навчальних закладів ІІІ, IV рівня акредитації, які навчаються за економічним напрямком.
Автор:
Шалагинова Л. В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
453 Кб
Тип документу:
Книга
Книга посвящена профессиональному саморазвитию человека. В ней представлены техники формирования навыков тайм-менеджмента, приня­тия эффективных решений, управления поведением сотрудников в коллек­тиве, командообразования, развития коммуникативных способностей. Даны практические рекомендации по формированию мотивации труда. Издание предназначено для менеджеров-практиков, руководителей всех уровней, психологов, преподавателей и студентов управленческих и психологических специальностей, а также всех, кто заинтересован в своем профессиональ­ном росте.
Автор:
Под ред. В.Н. Парахиной, В.И. Перова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
7.39 Мб
Тип документу:
Книга
Актуальность изучения проблем самоменеджмента определена огромной загруженностью руководителей и специалистов, постоянными стрессовыми ситуациями, возникающими в связи с зтим в их работе. Курс самоменедж­мента является основополагающим для формирования у руководителей и специалистов знаний и умений правильно распределять своє время, организовать рабочий день, а также для формирования здорового образа жизни и поддержания деятельной трудовой и личной активности — все зто крайне важно и необходимо для любого человека, а для менеджера — признак его профессиональной пригодности. В учебном пособии комплексно рассмотрены все стороны самоменед­жмента, приводятся рекомендации формирования практических навыков грамотного управлення собой, что в условиях перехода к компетентностному подходу к подготовке выпускников вузов может быть основой для фор­мирования ряда компетенций, включая самомотивацию, самоорганизацию, умение управлять своим временем, планировать рабочий день и др. Для студентов вузов, аспирантов, преподавателей, руководителей и спе­циалистов организаций, думающих о своем будущем и стремящихся макси­мально использовать имеющееся у них время.
Автор:
О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
877 Кб
Тип документу:
Посібник
Викладено теоретико-методологічні основи кількісних і якісних досліджень поведінки індивідуальних і організаційних споживачів, а також маркетингового впливу на неї. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з поведінки споживачів з прикладами розв’язання найбільш складних завдань. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов’язана з практичним маркетингом.
Автор:
Окландер М. А., Чукурна О. П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
951 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування механізмів ціноутворення та чинників, що впливають на прийняття цінових рішень. Сформовано методологію оцінки впли­ву основних чинників на процес ціноутворення. Подано схеми, таблиці, вправи для самостійної роботи. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.
Автор:
За ред. М. І. Белявцева, В. Н. Воробйова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.43 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Маркетинговий менеджмент». Розглянуто теоретичні та методичні основи управління маркетингом. Містить інформацію з усього комплексу маркетин­гового управління. Видання буде корисне студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, економістам, підприємцям.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 69 428