XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
VIІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій»

Правила оформлення тез доповідей

Загальна інформація
Регламент роботи
Організаційний комітет
Адреса комітету
Адреса
Дата і час
Організатор
Матеріали конференції

Правила оформлення тез доповідей

         

Тези доповіді надаються в обсязі 1-2 сторінки

формату А4 на одній з робочих мов конференції (українська, англійська),

редактор Word, шрифт Times New Romаn, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,

поля: верхнє та нижнє – 1,5 см, ліве -2,5 см, праве – 1 см.

Формули в редакторі Equation 3,0.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ:

Назва доповіді (великими літерами),

ПІБ, вчений ступінь, наукове звання, назва установи чи організації (курсивом),

анотація (50-100 слів, мовою конференції (курсивом)) – 11 шрифт.

У кінці тез надається перелік використаної літератури (до 4-х найменувань, 10 кегль, курсивом).

Ілюстрації до доповідей виконуються в електронному вигляді для демонстрації на мультимедійному проекторі.

 

Доповіді та виступи не редагуються, автор несе відповідальність за науковий зміст та оформлення матеріалів.

__________

Участь у конференції та виставці БЕЗКОШТОВНІ.

Учасники конференції з інших міст сплачують тільки за проїзд та проживання.

 

Тези доповідей надсилати до 01.12.2018 року на e-maіl: dut.stud.conference@gmail.com

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Іванов Іван Іванович, д.т.н., проф.

Державний університет телекомунікацій,

м. Київ

АНАЛІЗ ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Розглянуто етапи розвитку телекомунікаційних технологій та основні сучасні досягнення. Наведено рекордні результати в області бездротових технологій, волоконно-оптичних систем, використання новітніх матеріалів для створення електронних пристроїв, мікромініатюризації пристроїв телекомунікацій. Показано перспективні напрямки розвитку технологій телекомунікацій

 

I.Ivanov

ANALYSIS OF ACHIEVEMENTS OF MODERN TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES

In the work the stages of telecommunication technologies and major achievements are being reviewed. The record results in wireless technology, fiber optic systems, using the most recent materials for electronic devices creation, miniaturization of electronic devices in communication are presented.

The perspective directions of telecommunication technologies development are shown

На всьому історичному шляху розвитку телекомунікацій можна виділити 10 революційних подій: створення дротяниханалогових і цифрових систем, бездротових систем, систем телебачення, ВОЛЗ, супутникових систем, мобільних систем,персональних компютерів, транзисторів і ІС на їхній основі, мережі Інтернет, мереж NGN, FGN, FN.

Бездротові системи рухомого звязку пройшли шлях від 1-го покоління 1G (NMT) до нинішнього 4-го покоління 4G (LТE),досягнувши швидкості передачі вхідної інформації 500 Мбіт /с (рис.1). Причому, високі досягнення сучасних систем отриманізавдяки використанню багатопозиційних сигналів, технологій OFDM і MIMO.

Таким чином, можна зробити висновок, що особливістю сучасного етапу розвитку інфокомунікаційної галузі є створеннямультисервісних мереж - глобальних інформаційних інфраструктур, які обєднує існуючі та плановані мережі з єдиним центромуправління для надання повного спектру телекомунікаційних послуг на базі інноваційних технологій.

 

Література:

  1. Широкополосные беспроводные сети передачи информации/ В.М. Вишневский, А.И. Ляхов, С.Л. Портной, И.В. Шахнович.- М.: Техно-сфера, 2005.- 592 с.
  2. Энциклопедия WiMAX путь к 4G/ В.М. Вишневский, С.Л. Портной, И.В. Шахнович.- М.: Техносфера, 2009.- 472 с.
  3. Cовременные беспроводные сети: состояние и перспективы развития./ И.А. Гепко, В.Ф. Олейник, Ю.Д. Чайка, А.В. Бондаренко. К.:ЭКМО,2009.-672 с.
  4. Розподілені сервіси телекомунікаційних мереж та повсюдний комп’ютинг і CLOUD-технології / А.О. Лунтовський, М.М. Климаш, А.І. Семенко.-Львів, 2012.-368 с.

VIІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій»

Адреса

03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 7

Державний університет телекомунікацій

Дата і час

05 грудня 2018 року

Початок о 1000

Організатор

Міністерство освіти і науки України

Державний університет телекомунікацій

Переглядів: 3 127