XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Підготовка магістрів

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Матеріальна база
Робота із студентами
Партнери кафедри
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Відгуки про кафедру

Підготовка магістрів

Анотація

Освітньо-професійної програми

«Телекомунікаційні системи та мережі»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»

спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

освітня кваліфікація «Магістр з телекомунікацій та радіотехніки»

професійна кваліфікація  2144.2 Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем,  викладач вищих навчальних  закладів

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» в Навчально-науковому  інституті телекомунікацій та  інформатизації Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців:

 • за денною і заочною формою;
 • на контрактній основі;
 • на базі ступеня бакалавра.

Метою магістерської програми є  формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за освітнім ступенем «магістр», спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», що направлені на здобуття студентом властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі діяльності, за умови оволодіння компетенціями щодо вирішення певних проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних, загально-наукових і професійних компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Форма атестації – усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), комплексний іспит, захист магістерської роботи тощо.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно засвоїла освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація магістрів здійснюється у формі складання комплексного іспиту та захисту магістерської роботи. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Магістерська робота перевіряється на плагіат згідно «Положення про запобігання академічному плагіату у Державному університеті телекомунікацій».

Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  передбачає формування загальних та фахових компетентностей обсягом 90 кредитів ЄКТС.

При складанні навчального плану враховано вимоги компаній-роботодавців, які беруть учать у подальшому працевлаштуванні випускників. Програмою передбачено поглиблене вивчення іноземної мови та підвищення годин на практичні заняття.

Задля набуття магістром фахових компетенцій з телекомунікаційних систем та мереж в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

Шифр

 

Дисципліна

 

ЗК.1.1.01

Захист професійної діяльності в галузі

ЗК.1.1.02

Організація проведення наукових досліджень

ЗК.1.1.03

Педагогіка та психологія у вищій школі

ЗК.1.1.04

Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій

ПП.1.2.01

Розподілені сервісні системи

ПП.1.2.02

Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління

ПП.1.2.03

Проектування телекомунікаційних систем та мереж

ПП.1.2.04

Управління телекомунікаційими системами та мережами

ПП.1.2.05

Проектування інфокомуніка-ційних мереж

ПП.1.2.06

Науково-дослідна практика

ПП.1.2.07

Науково-педагогічна практика

ПП.1.2.08

Переддипломна практика

ПП.3.2.09

Дипломне проектування, Захист магістерської роботи

ППк.1.3.1.01

Іноземна мова (фахова)

ППк.1.3.2.01

Телекомунікаційні оптичні технології

ППк.1.3.2.02

Комплексні системи інформаційної безпеки

ППк.1.3.2.03

Сигналізація та протоколи телекомунікаційних мереж

ППк.1.3.2.04

Технологія хмарних обчислень

ППк.1.3.2.05

Системи доступу

ППк.1.3.2.06

Інформаційна безпека інноваційної діяльності

ППк.1.3.2.07

Синхронізація в інфокомунікаційних  мережах

ППк.1.3.2.08

Інтелектуальна власність

ППк.1.3.2.09

Нові інформаційні технології

ППк.1.3.2.10

Чинники успішного працевлаштування за фахом

 

Сфера працевлаштування випускників:  підприємства, організації, установи різних форм власності, громадські, галузеві й бізнесові об'єднання та публічні товариства

Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):

2144.2 - Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем, а також додатково:

 • Інженер електрозв'язку
 • Інженер антенно-щоглових споруд
 • Інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій
 • Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку
 • Інженер з радіонавігації та радіолокації
 • Інженер засобів радіо та телебачення
 • Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв
 • Інженер мережі стільникового зв'язку

2310.2 – Викладач вищого навчального закладу.

Доступ до подальшого навчання: магістр за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  може продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти - за першим науковим ступенем «доктор філософії».

Випускова кафедра: Телекомунікаційних систем та мереж.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Телекомунікаційних систем та мереж в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (063) 485-24-06 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 208
Тел. (044)249-25-83
E-mail: tsm.dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 5 543