XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Маркетингу

Підготовка магістрів

Загальна інформація
Викладацький склад
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методичні рекомендації
Бібліотека
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітні програми
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання
Дипломування
Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми МАРКЕТИНГ (доктор філософії)

Підготовка магістрів

 

Підготовка фахівців

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування»

Освітня кваліфікація - «Магістр маркетингу»

Післявоєнний шлях України має здивувати світ і самих себе спроможністю стрибнути в майбутнє, де держава є цифровою і сервісною, а традиційні індустрії гармонійно поєднані з цифровими і креативними.

Керівниками новітніх перетворень мають стати високоосвічені, професійно-компетентні маркетингові менеджери, які вміють знаходити креативні нестандартні рішення, брати відповідальність, є ініціативними, цілеспрямованими особистостями, прагнуть до самовдосконалення, володіють самими сучасними знаннями та навичками маркетингової діяльності.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за освітньою програмою «Маркетинг» орієнтована на маркетологів (випускників спеціальності «Маркетинг») та фахівців інших галузей із досвідом роботи на підприємствах та бізнес-структурах, які прагнуть бути лідером бізнесу; визначати та використовувати всі знання, методології, методи та інструменти, необхідні для практичної маркетингової діяльності; навчитися взаємодіяти із зовнішнім та внутрішнім середовищем; розуміти загрози ринку та вміти їм протистояти; організовувати маркетингову діяльність у повному обсязі.

Програма підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг» в Навчально-науковому інституті Менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій  є логічним продовженням професійної підготовки фахівців з маркетингу, здатних вирішувати сучасні нестандартні задачі динамічного ринкового середовища з використанням сучасних аналітичних засобів, прогресивних маркетингових  технологій впливу і сучасного інструментарію, а також передбачає поглиблення і розширення професійних знань маркетологів, що відповідатимуть останнім світовим тенденціям та трендам ринкового середовища.

Підготовка відбувається на базі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Маркетинг» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації або магістратури з інших спеціальностей.

Метою магістерської програми є підготовка магістрів з маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення та професійними компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання.

Акцент у освітній програмі робиться на підготовці професійно-компетентних, креативних, високо-інтелектуальних фахівців, здатних працювати у сфері маркетингу та забезпечувати європейський рівень надання маркетингових послуг на інноваційних засадах, з навичками   впровадження інноваційних методів та технологій в процесі маркетингової діяльності на підприємствах, в установах і організаціях відповідно до сучасних вимог роботодавців.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом інноваційних технологій маркетингової діяльності, маркетингових досліджень, Інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі.

Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу і його інформаційно-аналітичного забезпечення на базі програмних комплексів та інструментів Word Press, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Інноваційний підхід до підготовки фахівців з маркетингу базується на формуванні практичних навичок і вмінь на основі сучасних теоретичних знань,  з використанням навчально-матеріальної бази кафедри маркетингу, створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів. 

Залучення до навчального процесу провідних фахівців - маркетологів з компаній-партнерів: ТОВ «UDS SYSTEM» – срібного партнера Microsoft, ТОВ «ПАРТНЕРЕД», ТОВ «ГЛОБАЛДІДЖІТАЛ», ВЕБ-СТУДІЇ UPWAY, спрямоване на вдосконалення здобувачами професійних компетенцій, наближення до світових вимог у фаховій спеціалізації,  знайомство з інноваційними напрямами діяльності компаній та передбачає отримання сертифікатів, які підтверджують наявність компетенцій  відповідно до вимог роботодавців.

Програма спрямована на підготовку ініціативних спеціалістів, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Під час навчання викладачами широко використовуються кейси, рольові ігри, дискусії, реальні проекти від компаній.

Програма підготовки максимально враховує індивідуальні професійні інтереси магістранта та специфіку його дослідницької діяльності, і передбачає можливість вибору дисциплін варіативного блоку.

Задля набуття магістрантом фахових компетенцій з маркетингу в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

Обов’язкові компоненти
 

Цикл дисциплін загальної підготовки

 • Бенчмаркінг
 • Організація проведення наукових досліджень в маркетингу
 • Викладання дисциплін маркетингу у вищій школі   

     

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

 • Маркетингова система взаємодії
 • Аналіз і планування маркетингової діяльності
 • Оцінка ефективності маркетингових рішень
 • Інноваційні технології в маркетинговій діяльності
 • Маркетингові технології управління Інтернет-проектами
 • Стратегічний маркетинг

Вибіркові компоненти             

 • Управління лояльністю споживачів
 • В2В – маркетинг
 • Кроскультурний маркетинг
 • Інноваційні технології в маркетинговій діяльності
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності
 • Інтерактивний маркетинг
 • Таргетивний маркетинг
 • Digital технології в  управлінні маркетингом
 • Креативні рекламні технології
 • Етика та естетика маркетингових комунікацій
 • Інтернет-технології в управлінні маркетингом             
 • Управління змінами
 • Стратегічне управління

Науково-педагогічна практика

Науково-дослідницька практика

Переддипломна практика

Дипломне проектування

Захист магістерської роботи

Викладацький склад.

З метою здійснення ефективної підготовки з магістрантами спеціальності «Маркетинг» працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі (три доктори економічних наук та шість кандидатів економічних наук), які мають значний як науковий, так і практичний досвід, що дозволяє наповнювати курси актуальною інформацією та забезпечувати високий рівень конкурентоздатності випускників кафедри.

Фахові компетенції.

За рахунок поєднання актуального наповнення курсів програми, їх безперервного оновлення і високого рівня  педагогічного та практичного досвіду викладачів у сфері  маркетингу та реклами  стає можливим формування актуальних фахових компетенцій  магістрантів ДУТ.

Програма спрямована на підготовку ініціативних спеціалістів, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.  

Даною магістерською програмою передбачено науково-дослідницьку та науково-педагогічну практики, метою яких є формування аналітичних та творчих умінь та навичок для роботи в дослідницькій фірмі чи стратегічному відділі компанії або роботи в рекламній агенції чи PR відділі підприємств телекомунікаційної галузі.

Випускники зможуть працювати на керівних посадах підприємств чи організацій будь-якої форми власності, проектними менеджерами у міжнародних компаніях,  консультантами з маркетингового управління.

 • Менеджер (управитель) з маркетингу.
 • Директор з маркетингу.
 • Начальник відділу збуту (маркетингу).
 • Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю).
 • Менеджер (управитель) з маркетингу.
 • Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва).
 • Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва).
 • Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності,
 • Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної тощо).
 • Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним тощо).
 • Менеджер (управитель) з реклами.
 • Менеджер (управитель) із збуту.
 • Викладач закладу вищої освіти.
 • Науковий співробітник-консультант

Талановиті випускники магістратури отримують переважне право на вступ до аспірантури  

Випускник магістратури Державного університету телекомунікацій  Навчально-наукового інституту менеджменту володіє знаннями теорії та практики маркетингу, які дозволяють забезпечити створення служби маркетингу, проводити маркетингові дослідження, оцінювати ринки, потенційні можливості та загрози для конкретного підприємства, розробляти програми маркетингової діяльності щодо товарної, цінової, збутової, комунікаційної, зокрема рекламної політики підприємства галузі телекомунікацій.

Державний університет телекомунікацій є провідним вищим навчальним закладом у сфері підготовки фахівців з маркетингу (рівня магістр) для підприємств телекомунікаційної галузі в Україні, оскільки забезпечений потужною матеріально-технічною базою,  високим рівнем кваліфікації науково-педагогічного персоналу та системою підготовки фахівців заснованої на практико орієнтованому підході.

Ми пропонуємо реальні кейси замість бездумного заучування матеріалів і дійсно практичні навички, які знадобляться у вашій професійній діяльності!

Удачі ВАМ на шляху в магістратуру!

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Маркетингу в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри маркетингу Виноградової Олени Володимирівни 098-72-29-528 або 095-85-82-888 (Viber, Telegram, WhatsApp) повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 2 902