XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Соціології

Партнери кафедри

Загальна інформація
Викладацький склад
Наукова діяльність
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Дистанційне навчання
Працевлаштування випускників
Освітньо-професійні програми

Партнери кафедри

Співпраця кафедри Соціології з компаніями партнерами-роботодавцями

Співпраця кафедри Соціології з вітчизняними та зарубіжними бізнес-структурами, навчально-тренінговими центрами, громадськими організаціями та дослідницькими лабораторіями є важливою компонентою підготовки високопрофесійних фахівців в галузі соціології. Завдяки цьому наші студенти мають можливість перевірити на практиці, отримані в університеті знання та напрацювати професійні вміння відповідно до ключових компетентностей.

Назва компанії

Напрямки співпраці

Участь у формуванні інноваційного змісту навчання за професійними компетентностями

Учбово-тренінговий центр «S.I.O.N.A.S.»

Адаптація програмного забезпечення для проведення соціологічних досліджень.

Стратегічне консультування з питань архітектоніки соціальних ігор.

Проведення тренінгів і консультацій щодо якості збору соціологічної інформації та удосконалення методології прикладних досліджень

Спільне викладання дисциплін.

Видача сертифікатів.

Проведення практики.

Стажування студентів та викладачів.

Участь у конференціях.

Організація екскурсій.

Працевлаштування випускників.

Міжнародний центр неформальної освіти

Участь і впровадження програм, які реалізуються через неформальну освіту.

Організація та проведення прикладних соціологічних досліджень.

Програмне забезпечення обробки результатів соціологічних досліджень – опрацювання великих масивів статистичних даних

Організація конференцій, круглих столів та вебінарів.

Проведення соціологічних досліджень.

Спільне викладання дисциплін.

Організація і створення науково-дослідної бази.

Розробка науково-методичної літератури для нових дисциплін.

Видача сертифікатів.

Проведення практики.

Стажування студентів та викладачів.

Працевлаштування випускників.

Дослідницька агенція «SMART DATA SERVICE»

Організація та проведення прикладних соціологічних досліджень.

Впровадження у виробничій діяльності та навчальному процесі нових інформаційних технологій.

Сприяння в провадженню в навчальний процес нових прикладних технологій підготовки фахівців, розробки інноваційних навчальних курсів.

Проведення практик студентів і стажувань викладачів.

Вирішення питання можливої трудової зайнятості випускників і студентів ДУТ.

Запрошення партнерів на заплановані виставки, симпозіуми, конференції, семінари, презентації.

Видача сертифікатів.

Проведення практики.


Співпраця з компаніями-партнерами є важливою складовою у визначенні професійних компетентностей випускників кафедри соціології на запит від роботодавців щодо їх вимог до якості підготовки фахівців. Саме тому при розробці освітніх програм підготовки освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» спеціальності 054 «Соціологія» враховані професійні компетентності, визначені нашими партнерами як необхідні.

Професійні компетентності рекомендовані компаніями-партнерами-роботодавцями, впроваджені в навчальний процес

Учбово-тренінговий центр «S.I.O.N.A.S.»

Здатність до комунікації англійською мовою, у тому числі у професійно-діловому спілкуванні.

Здатність застосовувати знання соціології та соціальної політики у представництві клієнтів та захисту їх інтересів.

Здатність розуміти закономірності взаємодії індивідів, соціальних груп, спільнот та суспільств.

Міжнародний центр неформальної освіти

Здатність до комунікативної взаємодії різних рівнів, високий рівень комунікативної культури.

Здатність розуміти та враховувати соціально-психологічні аспекти управлінських рішень у процесі соціальної діяльності.

Здатність обробляти великі масиви статистичних даних та здійснювати їх порівняльний аналіз.

Дослідницька агенція «SMART DATA SERVICE»

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері соціології, що передбачають застосування основних соціологічних теорій і методів та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

 

Учбово-тренінговий центр «S.I.O.N.A.S.» - найкраща компанія на ринку України, де запропоновані навчальні програми з особистісного розвитку, взаємовідносин, управління та бізнесу, що дає багаті можливості для особистісного та професійного становлення. Основними перевагами компанії є: авторські програми тренінгів, адаптовані до українських реалій; високий рівень тренерів та практикуючих фахівців; конкретні кейси та алгоритми вирішення завдань; стажування та практика; консалтинг.

Громадська організація «Міжнародний центр неформальної освіти»  займається популяризацією та розвитком неформальної освіти для розкриття і підвищення емоційного, фізичного, інтелектуального, соціального й духовного потенціалу українців. Пріоритетними напрямками роботи є проведення тренінгів для студентів та викладачів з неформальної освіти, розробка он-лайн платформ, експертна учать у роботі МОН України для формування нормативної бази щодо неформальної освіти та освіти дорослих. Фахівці центру проводять соціологічні дослідження для вивчення тенденцій та розвитку сучасної освіти України.

Дослідницька агенція «SMART DATA SERVICE» - займається проведенням соціологічних досліджень -  від телефонних опитувань  до виконання соціологічного пошуку «повного циклу» - починаючи з створення анкети, та проведення польового етапу та завершуючи презентацією результатів й аналітичних висновків. Фахівці агенції проводять соціологічні дослідження у сферах: формування бізнес мислення, бізнес планування, психологія спілкування, брендинг, створення команди, управління персоналом, управління організацією, презентація та оцінка проектів, мистецтво публічних виступів, іміджмейкінг.


Конкурентоспроможність випускників-соціологів формується в контексті інноваційного змісту навчання, який існує в Державному університеті телекомунікацій та успішно реалізується кафедрою Соціології:

 • компетентнісний підхід - всі знання, які отримують студенти в університеті мають прикладний характер. З другого курсу студенти-соціологи залучаються до реальних соціологічних досліджень. Подібна практика сприяє отриманню не тільки нових знань, а й розширенню комунікативних навичок, а також вирішенню ключової проблеми при працевлаштуванні - наявність практичного досвіду та професійних скілсів.
 • знання технологій, затребуваних в цифровому суспільстві. Студенти-соціологи вивчають програми ОСА та SPSS. Знання цих програм дозволяє випускникам спеціальності «Соціології» бути більш конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, оскільки вони опановують унікальну компетентність, яка може бути затребувана майже у всіх галузях. Особливо актуальними ці знання є в інформаційному суспільстві та, відповідно, підвищенню попиту фахівців, які вміють обробляти і аналізувати великі масиви цифрових даних.
 • знання англійської мови та використання професійної лексики дозволяють бути затребуваними нашим випускникам-соціологам не тільки в українських компаніях, а й отримувати запрошення від міжнародних корпорацій.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Соціології в 2022 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 879-11-40 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2022 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переглядів: 1 247