XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Фізики

Загальна інформація

Викладацький і допоміжний склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Навчальна література
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітні компоненти
Дистанційне навчання

Загальна інформація


Положення про кафедру фізики


Кафедра фізики є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту Менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Андреєва Наталія Олексіївна.

Контакти
Наша адреса: 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, кімната 505
Завідувач кафедри: кімната 505, роб. телефон (044) 249-25-95
E-mail: nataliiandreeva55@gmail.com

ФІЗИКА – базова фундаментальна дисципліна, яка є основою фахової підготовки в усіх напрямах розвитку техніки, в тому числі і у галузі телекомунікацій.

Роль дисципліни ФІЗИКИ у підготовці фахівців телекомунікаційної галузі визначається тим, що фізика – фундамент науково-технічного прогресу, наукова основа сучасної техніки зв'язку.

Кафедра фізики забезпечує викладання базового курсу дисципліни Фізика

  • Фізика викладається на І курсі студентам спеціальностей: 172 «Телекомунікації і радіотехніка»125 «Кібербезпека» (у 1 і 2 семестрах) і спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (у 2 семестру І курсу).

Метою викладання дисципліни Фізика є:

  • забезпечення студентів знаннями основних фізичних явищ та ідей, фундаментальних понять, законів і теорій класичної і сучасної фізики, методів фізичних досліджень, способів і методів розв’язування задач з різних розділів фізики;
  • формування у студентів наукового світогляду і сучасного фізичного мислення, навичок активної самостійної навчальної і практичної діяльності. 

Вміння та навички, набуті студентами при вивченні дисципліни «Фізика», а саме застосування теоретичних знань при вирішенні конкретних технічних завдань, виділення конкретного фізичного змісту в прикладних задачах,  уміння проводити експеримент та обробляти результати дослідних даних допомагають студентам при проходженні виробничої практики, стажування, а також при подальшому працевлаштуванні.

Програми навчальної дисципліни «Фізика» узгоджені із завідувачами усіх випускаючих кафедр, які вона забезпечує. При вивченні дисципліни забезпечуються можливості для ефективного здійснення професійної спрямованості навчання за рахунок поглиблення навчального матеріалу тих розділів фізики, на яких ґрунтується техніка зв'язку, а саме: «Електрика та магнетизм», «Коливання і хвилі», «Хвильова оптика», «Фізика твердого тіла».

Основними формами вивчення фізики на кафедрі є лекції, практичні та лабораторні заняття, а також додаткові курси «Прикладні аспекти фундаментальної фізики».

На лекціях студенти знайомляться з фундаментальними законами природи, властивостями та будовою матерії, засвоюють фізичні теорії, фундаментальні поняття і означення фізичних величин, зміст моделей, гіпотез, законів, принципів, формують цілісну сучасну фізичну картину світу.

Матеріал лекції подається викладачами у формі презентацій з використанням технічних засобів навчання, якими забезпечена кафедра і університет в цілому. Така форма читання лекцій надає можливість забезпечити студентів більш широкою та глибокою інформацією щодо тем, які вивчаються, а також відповідає сучасним вимогам інноваційних підходів у методиці викладання дисципліни.

Напередодні лекційного заняття студентам надсилаються презентації лекцій і завдання на самостійне опрацювання. Також всі методичні матеріали за різними видами занять розміщені на сторінках дистанційного навчання (Е-навчання MOODLE).

Лекції викладаються в спеціалізованих лекційних аудиторіях, обладнаних екраном, проектором, комп’ютером і мікрофоном.


Зав. кафедри Андреєва Н.О. читає лекцію студентам Науково-навчального інституту Телекомунікацій


Старший викладач Морозова С.В. читає лекцію студентам Навчально-наукового інституту захисту інформації

Теоретична підготовка студентів здійснюється на основі сучасного рівня розвитку науки і технології та компетенцій компаній-партнерів випускаючих кафедр університету.

На практичну складову вивчення дисципліни фізики відведено 50% аудиторних годин, передбачених Робочою навчальною програмою – це заняття з розв’язування задач та лабораторні заняття.

На практичних заняттях закріплюються теоретичні знання шляхом розв'язування задач та розглядів прикладів,  засвоюються засоби та методи розв'язування задач з р ізних розділів фізики, та задач прикладного напрямку.

 

Практичні заняття проводять доцент Редько Р.А. і  доцент Гориня Л.М.

На лабораторних заняттях студенти знайомляться з фізичними явищами, які досліджуються, і законами для розуміння суті методів досліджень, набувають навичок оцінки технічних засобів, які використовуються при виконанні експерименту, навичок встановлення достовірності отриманих результатів, навчаються умінню використовувати статистичні методи та сучасну обчислювальну техніку для обробки і аналізу результатів експерименту.

 На лабораторних заняттях доцента Горині Л.М.

 

На лабораторних заняттях ст. викладача Морозової С.В.

 

Практични і лабораторні заняття проводяться у спеціалізованій лабораторії «Оптики і фізики твердого тіла». Лабораторія укомпектована вимірювальним обладнанням і макетами до виконання 18-ти лабораторних робіт, а також проектором, екраном і комп’ютером, що дозволяє застосовувати сучасні методики проведення практичних і лабораторних занять.

 
 

Лабораторія «Оптики і фізики твердого тіла».


Старший викладач кафедри Нафєєв Р.К і провідний інженер Серветник А.П. перевіряють готовність лабораторних установок до проведення занять.

За технічним забезпеченням  лабораторним обладнанням, макетами лабораторних установок та вимірювальною апаратурою лабораторія кафедри фізики відповідає Робочим навчальним програмам і Навчальним планам дисципліни фізика.

На самостійне опрацювання виносяться окремі теми, розроблені НПП кафедри в навчально-методичних посібниках та підручниках, підготовлених на кафедрі та представлених в інформаційній мережі університету.

Підготовка лектора до навчального семестру передбачає обов'язкове розроблення робочого плану і схеми навчального процесу. На кафедрі фізики було розроблено і впроваджено: «План організації навчального процесу» для студентів, який доводиться до відома студентів на першому лекційному занятті на початку кожного семестру. Особливістю такого плану є регламентація та часова координація навчального процесу за всіма формами занять. Завдяки цьому студент заздалегідь знає тему кожної лекції та кожного практичного заняття, номери задач, які він має розв’язати самостійно, теми лабораторних робіт і графік їх виконання. Це допомагає студентові  чітко спланувати свою роботу у семестрі, уникнути зайвих неузгодженостей, правильно психологічно налаштуватися.

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою оцінювання. Підсумкова оцінка складається як з оцінки поточної успішності студента, так і оцінки, яку отримує студент під час складання заліку за 1-ий семестр або екзамену за 2-ий семестр. Систематична перевірка знань студентів за усіма видами навчальної роботи здійснюється з використанням електронних журналів, розроблених та впроваджених викладачами кафедри.

За відповідністю з розробленою Робочою навчальною програмою дисци пліни по завершенню першого семестру студенти здають залік у вигляді тестових завдань. По завершенню 2-го семестру студенти здають письмовий екзамен

Партнерство з організаціями та установами. Викладачі кафедри мають тісні наукові зв'язки з Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, на базі якого ведеться Ініціативна науково-дослідна робота. Це надає можливість надавати студентам знання про сучасні та перспективні технології.

Кафедра активно займається науково-дослідною роботою, залучаючи найактивніших, найуспішніших та обдарованих студентів.


Екскурсію в Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України для студентів груп КІД-11 і КІД-12 проводить доцент Редько Р.А. 

Наукова робота серед студентів - одна з головних складових навчального процесу кафедри. Щорічно проводяться студентські Олімпіади по фізиці, а з 2004 року - студентські науково-технічні конференції.

Олімпіаду проводять: зав. каф. Андреєва Н.О. і ст. викл. Морозова С.В.

 
 

Учасники фізичної олімпіади ДУТ 2019 р. 

Пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних досліджень:

  • Модифікація приповерхневих шарів GaN – гетероепітаксійних приладових структур надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням (відповідальний за напрям Редько Р.А.; виконавці – науково-педагогічні працівники кафедри).

На даний час НПП кафедри проводять наступні дослідження:

  • поверхневі властивості Si, CdP2 та створення сонячних елементів на їх основі;
  • дослідження процесів модифікації приповерхневої області бінарних напівпровідникових матеріалів (GaAs, InP, GaP) слабким магнітним полем імпульсної дії;
  • фотолюмінісцентна методика, яка використовується при дослідженнях, дозволяє відслідковувати магнітно-індуковані зміни у домішково-дефектному складі напівпровідників на достатньому науковому рівні, що робить її разом із додатково-інформативними методами (AFM, SEM) одним із визначальних способів відслідковування деградаційних процесів у світловипромінюючих матеріалах;
  • особливості розвинення в Україні наземних мереж, також з використанням міліметрового діапазону; 


Доцент Редько Р.А. на науковому семінарі доповідає про результати досліджень ініціативної НДР.

Науково-педагогічні працівники кафедри фізики ведуть також науково-організаційну роботу шляхом участі в наукових радах та редакційних колегіях періодичних наукових видань - фахових видань України (технічні науки).

На кафедрі щотижня проводяться заняття фізичного гуртка «Методи врозв’язування нестандартних задач з фізики», метою яких є підвищення рівня знань студентів щодо найбільш складних питань дисципліни Фізика, зацікавлення їх у вивченні предмету, а також підготовки найбільш успішних студентів для участі у фізичній олімпіаді, яка проводиться кафедрою серед студентів першого курсу кожного навчального року, а також у Міжвузівських англо-фізичних олімпіадах. Учасники гуртка неодноразово ставали призерами таких олімпіад.

 
 

Студенти 1-го курсу на занятті фізичного гуртка.

На заняттях додаткових курсів «Прикладні аспекти фундаментальної фізики» студенти мають можливість розширити коло та підвищити рівень знань з дисциплін Фізика. Заняття на курсах проводять: зав. каф. Андреєва Н.О. і доцент Редько Р.А.

 
 

Заняття студентів курсів «Прикладні аспекти фундаментальної фізики» 

Кожного навчального року проводяться заняття на підготовчих курсах з дисципліни фізика з учнями випускних класів навчальних закладів міста Києва та області. Заняття проводяться старшим викладачем Морозовою С.В. за програмою ЗНО з фізики. Особлива увага приділяється темам, необхідним для навчання в нашому Університеті.

 
 

На занятті підготовчих курсів. Заняття проводить ст. викладач Морозова С.В.

Більшість слухачів підготовчих курсів успішно складають ЗНО та стають студентами Державного університету телекомунікацій.

З керівництвом окремих навчальних закладів міста Києва та області підписані договори про співпрацю в  напрямку профорієнтаційної роботи (ЗОШ №231, Тарасівська ЗОШ, Боярська ЗОШ №4, ЗОШ №2 м. Буча).

Учні Технічного ліцею Дніпровського району м. Києва відвідують кафедру фізики Державного університету телекомунікацій з метою проведення досліджень за програмою підготовки конкурсних робіт Малої Академії наук України (МАН). Викладачі кафедри фізики завжди сприяють бажанню учнів навчальних закладів України займатися дослідницькою роботою, створюють умови для їх інтелектуального, духовного і творчого розвитку.  

 
 

Заняття з учнями Технічного ліцею проводять  зав. кафедри Андреєва Н.О. і доцент Гориня Л.М.

Науково-педагогічні працівники кафедри фізики постійно працюють над підвищенням науково-педагогічного рівня викладання дисципліни. Вони періодично навчаються на курсах підвищення кваліфікації як на базі Інституту напівпровідників НАН України, так і в Інституті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

Інноваційний зміст навчання, який постійно впроваджується в навчальний процес викладачами кафедри, забезпечує теоретично і практично навчання студента тому, що потрібно і так, як потрібно на сегоднішній день, і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технології та компетенції компаній партнерів університету – потенційних роботодавців.

При сумлінному навчанні студента інноваційний зміст навчання, що постійно впроваджується викладачами кафедри фізики та викладачами всіх кафедр університету, гарантує стовідсоткове надання студенту першого, високооплачуваного робочого місця.

Спеціальності, які набувають студенти в Державному університеті телекомунікацій, є найсучаснішими і затребуваними на ринку праці.

 ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВСТУПУ В ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ!

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 505
тeл. +38 
(044)249-25-95
каб. 513, 514 тел. 249-92-17

fizika@duikt.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит
Переглядів: 23 855