XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Фізики

Методична робота

Загальна інформація
Викладацький і допоміжний склад
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Навчальна література
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітні компоненти
Дистанційне навчання

Методична робота

Успішна взаємодія навчального, організаційно-методичного та наукового процесів у закладі вищої освіти - основа формування сучасного студента, що забезпечує підготовку сучасного спеціаліста з повним набором знань завдяки засвоєнню всіх трьох вищеназваних складових у період навчання. Внаслідок цього студент здобуває вміння навчатися, засвоювати, перероблювати та використовувати новітню інформацію.

Телекомунікаційна галузь ґрунтується на основі фізики, а саме на фундаментальних фізичних теоріях, законах, наукових досягненнях, що відповідають сучасному рівню розвитку науки. Тому головним для співробітників кафедри є забезпечення якісної фундаментальної підготовки студентів та розвиток їх творчих здібностей.

Програма дисципліни Фізика побудована за однією із найсучасніших технологій - кредитно-модульною системою, яка забезпечує підвищення якості освіти в умовах інформаційного суспільства, освітню мобільність кожного студента, набуття здатності самореалізації та конкурентоспроможності на ринку праці.

Програма спрямована ​​на максимальну індивідуалізацію процесу навчання. Науково-педагогічні працівники кафедри активно працюють за новими освітніми технологіями навчального процесу у відповідності з демократичними цінностями сучасних науково-технічних досягнень Болонського процесу.

Робоча навчальна програма курсу Фізика є основним документом, що визначає обсяг і орієнтовний порядок вивчення змістових модулів, перелік лабораторних робіт і тем практичних занять відповідно до галузевого стандарту вищої освіти.

Особливістю програми є поглиблене й детальне вивчення таких розділів фізики, як електрика і магнетизм, коливання і хвилі, хвильові явища, квантова механіка та фізика твердого тіла, що у повному обсязі забезпечує студентів знаннями, необхідними для вивчення спеціальних дисциплін.

Основними завданнями дисципліни Фізика є:

  • формування  у студентів вміння застосовувати отримані теоретичні знання при розв’язанні конкретних технічних завдань;
  • проведення фізичних експериментів з використанням стандартної вимірювальної апаратури і обробки результатів експериментів; виділення конкретного фізичного змісту в прикладних задачах майбутньої спеціальності.

Програма навчальної дисципліни «Фізика» узгоджена з завідуючими випускаючих кафедр, які забезпечує дисципліна. При вивченні досягається ефективне здійснення професійної спрямованості навчання за рахунок поглиблення навчального матеріалу тих розділів, на яких ґрунтується техніка зв’язку. При цьому на практичну складову відведено 50%  навчального часу.

Основними формами вивчення навчальної дисципліни Фізика є лекції, практичні та лабораторні заняття, семінари від партнерів Університету.

На лекціях студенти вивчають фундаментальні закони природи, властивості та будову матерії, засвоюють фізичні теорії, фундаментальні поняття і означення фізичних величин, зміст моделей, гіпотез, законів, принципів, формують цілісну сучасну фізичну картину світу.

Матеріал лекції подається у формі презентацій з використанням технічних засобів навчання, якими забезпечена кафедра і Університет в цілому. Така форма читання лекцій надає можливість забезпечити студентів більш широкою та глибокою інформацією щодо теми, яка вивчається, а також відповідає сучасним вимогам інноваційних підходів у методиці викладання.

На практичних заняттях теоретичні знання закріплюються шляхом розв'язання задач та прикладів, засвоюються засоби та методи розв'язання конкретних задач з різних розділів фізики, а також перевіряються знання студентів з кожної теми за допомогою використання індивідуальних завдань.

На лабораторних заняттях студенти знайомляться з методами досліджень фізичних явищ та законів для розуміння їх суті, набувають навички оцінки технічних засобів, які використовуються при виконанні експерименту, навичок встановлення достовірності отриманих результатів, навчаються використовувати статистичні методи та сучасну обчислювальну техніку для обробки і аналізу результатів експерименту.

На самостійне опрацювання виносяться окремі теми, розроблені ННП кафедри в навчально-методичних посібниках та підручниках. Для полегшення самостійної роботи студентів (СРС) викладач визначає основну та додаткову літературу, надає методичні поради. До СРС розроблені пакети контрольних запитань з кожної теми курсу. Також для СРС рекомендуються до використання електронні версії підручників, посібників та методичні посібники, підготовлені на кафедрі та представлені в інформаційній мережі Університету.

Для зручності опрацювання та підвищення рівня засвоєння матеріалу в процесі самостійної роботи, наприкінці кожного розділу подано контрольні запитання і список рекомендованої літератури.

Важливе місце у підготовці студентів займають консультації різних видів (тематичні, проблемні, установчі, оглядові).

Навчальна програма вивчення дисципліни Фізика спрямована на підвищення рівня засвоєння лекційного матеріалу, розвиток наукового світогляду, сучасного фізичного мислення та навичок активної самостійної навчальної, наукової, методичної та практичної діяльності, прищеплення уміння проводити експеримент та здійснювати його аналіз, розвиток мислення і творчих здібностей, необхідних для формування високого рівня майбутнього фахівця.

В основу кредитно-модульної технології навчання дисципліні Фізика покладені наступні принципи:

  • впровадження постійного стимулювання самостійного оволодіння студентом навчального матеріалу;
  • забезпечення регулярності і безперервності навчання, підвищення значення та об'єктивності поточного та підсумкового контролю;
  • відмова від традиційних форм оцінки знань студентів, які сильно залежать від суб'єктивного підходу викладача.

При вивченні навчальної дисципліни застосовується комплексний системний підхід до оволодіння студентами знань, які дають можливість своєчасно адаптуватися до глибоких змін в техніці зв’язку, зростаючого потоку інформації, новітніх науково-технічних досягнень в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Навчальна дисципліна Фізика має загально-інженерний характер і спрямована на використання набутих студентами навичок під час вивчення фахових дисциплін для розробки курсових, дипломних робіт (проектів), розрахунково-графічних робіт, а також виконання наукових експериментів та моделювання.

Критерієм оцінювання знань студентів є системність загально-професійних знань, умінь та навичок.

Контроль поточної успішності студентів здійснюється з використанням електронного журналу, в якому фіксуються оцінки за всіма видами роботи студентів, а саме оцінки за аудиторну роботу на практичному занятті, оцінки за виконання самостійної індивідуальної роботи, за захист лабораторних робіт, оцінки за розрахунково-графічні роботи, тематичні контрольні роботи. Разом за семестр студент отримає більше 20-ти оцінок. Поточна успішність оцінюється за 80-ти бальною шкалою. Наприкінці кожного семестру навчальною програмою передбачено здача заліку або іспиту, результати якого оцінюються за 20-ти бальною шкалою.

Результуюча оцінка складається із сумарної оцінки поточної успішності студента та оцінки, отриманої за залік або іспит. Такий підхід до оцінювання знань забезпечує регулярність та неперервність навчання студента і контроль його знань, а також об’єктивність оцінювання знань.

Рейтингова система оцінювання знань студентів дозволяє створити найбільш оптимальні, чітко сформульовані, об'єктивні, надійні, науково обґрунтовані критерії традиційних та нових форм контролю. Ця система враховує індивідуальні особливості студента, своєчасність, неперервність, конкретність термінів виконання завдань, можливість самоконтролю з боку студентів, коректне ставлення викладачів до студентів, робить процес контролю знань зрозумілим і прозорим.

З метою покращення контролю засвоєння матеріалу студентами, на кафедрі розробляється автоматична система тестування студентів з використанням комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення. Це дозволить автоматизувати процес контролю, підвищити рівень об’єктивності оцінювання знань студентів та унеможливити проведення корупційних дій чи спроб підробити результати оцінювання.

На кафедрі систематично проводяться науково-методичні семінарські заняття. Всі члени кафедри здійснюють взаємне відвідування навчальних занять з метою підвищення власного професійного рівня.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 505
тeл. +38 
(044)249-25-95
каб. 513, 514 тел. 249-92-17

fizika@duikt.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит
Переглядів: 8 569