XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Навчальні дисципліни

Загальна інформація
Викладацький склад
Підготовка магістрів
Методична робота
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Матеріальна база
Робота із студентами
Партнери кафедри
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Відгуки про кафедру

Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін професійної підготовки на освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра і магістра:

Галузь знань - 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність - 172  Телекомунікації та радіотехніка   

Спеціалізація  - Телекомунікаційні системи та мережі

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

Нормативні дисципліни циклу дисциплін професійної та практичної підготовки:

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ

Є однією з фундаментальних дисциплін базової підготовки фахівців-зв'язківців, входить до складу нормативних дисциплін.

Дисципліна СПЕЗ викладається на 3-му та 4-му курсах по спеціальностям ТСМ та ІМЗ. В цій дисципліні студенти вивчають теоретичні основи побудови систем передачі (СП), принципи роботи апаратури сучасних комплексів СП, їх технічні характеристики, електричні параметри, порядок та правила експлуатації. Студенти набувають умінь аналізувати принципи побудови апаратури комплексів СП, її тактико-технічні характеристики; визначати параметри та аналізувати принципи роботи основних функціональних вузлів каналоутворюючої апаратури СП; аналізувати принципи побудови, структуру та параметри кабельних лінійних трактів СП; використовувати основні характеристики системи технічного забезпечення СП при експлуатації СП; визначати причини виникнення і класифікацію перешкод в кабельних лінійних трактах (ЛТ), питання завадостійкості кабельних ЛТ; використовувати основні електричні характеристики каналів і трактів, утворених апаратурою СП, при проектуванні та експлуатації систем передачі; проводити розрахунок ділянок кабельних ЛТ, вибирати режими роботи та варіанти використання апаратури СП; проводити оцінку основних електричних характеристик каналів і трактів апаратури СП, доводити їх до встановлених норм.

ТЕОРІЯ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

Є однією з фундаментальних дисциплін базової підготовки фахівців-зв'язківців, входить до складу нормативних дисциплін. Дисципліна  викладається на 2 –курсі протягом 2 семестрів  по спеціальностям Телекомунікації та радіотехніка. Вивчення цієї навчальної дисципліни має за мету дати студентам теоретичні знання про основні закономірності, пов'язані з передачею сигналів по каналам зв'язку, обробкою та отриманням сигналів; а також  забезпечує використання і оцінювання у своїй практичній діяльності математичних моделей  сигналів і каналів зв’язку для розв'язання виробничих, проектних та наукових задач з телекомунікацій.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ

Належить до освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізація Телекомунікаційні системи та мережі. Вивчення цієї навчальної дисципліни має за мету дати студентам знання про основні принципи і технології, на базі яких будується ця мережа, принципи організації системи управління мереж наступного покоління, основні вимоги до параметрів якості функціонування мережі та надання послуг; планування фізичної і логічної топології мережі.

СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ

Вивчення цієї навчальної дисципліни має за мету дати студентам знання основ та принципів побудови сенсорних мереж, технологій, на базі яких будується сенсорна мережа. Оволодіння навичками программування та налаштування елементів сенсорної мережі. Дисципліна забезпечує подальше вивчення дисципліни: Управління телекомунікаційними системами та мережами та Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій. Дисципліна вивчається на другому курсі протягом третього семестру.викладається фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка.

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", спеціальність 8.05090302 - телекомунікаційні системи та мережі

Нормативні дисципліни циклу дисциплін загальнопрофесійної підготовки:

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Входить до складу дисциплін професійної та технічної підготовки фахівців- зв'язківців і належить до нормативних дисциплін.

Дисципліна Методи Оптимізації вивчається на 5-му курсі по спеціальностям "телекомунікаційні системи та мережі" і "інформаційні мережі зв'язку" в групах спеціалістів та магістрів. Студенти вивчають теоретичні основи засобів моделювання й оптимізації систем зв'язку, пошук оптимальних варіантів побудови пристроїв і систем зв'язку, оптимальний вибір параметрів устаткування при їхньому проектуванні і розробці. Вивчення дисципліни МО формує у студентів уміння вирішувати задачі скалярного і векторного (багатокритеріального) синтезу і оптимізації систем та пристроїв зв'язку, використовувати методи їх моделювання.

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ  ЗВ'ЯЗКУ

Нормативна дисципліна циклу дисциплін загальнопрофесійної підготовки.

Дисципліна викладається на 5-му курсі по спеціальності ТСМ в групах спеціалістів. В цій дисципліні вивчаються теоретичні та практичні методи та заходи технічної експлуатації систем зв'язку та нормативна документація і рекомендації Міжнародної спілки електрозв'язку, що регламентують технічну експлуатацію систем зв'язку. При вивченні дисципліни ТЕСЗ формуються уміння оцінювати систему технічної експлуатації систем мереж та зв'язку, проводити їх технічну експлуатацію за допомогою сервісних пристроїв та володіти сучасною вимірювальною апаратурою для визначення стану каналів, трактів, апаратури; застосовувати теоретичні знання та набуті практичні навички з технічної експлуатації різних систем зв'язку (контроль, вимірювання, відновлення систем зв'язку відповідно нормативній документації).

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Нормативна дисципліна циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Дисципліна ПСП вивчається на 5 курсі по спеціальності "Телекомунікаційні системи та мережі" в групах спеціалістів. В цій дисципліні вивчаються теоретичні основи проектування цифрових систем передачі, терміни та визначення, встановлені діючими нормативними документами, порядок та правила постановки продукції на виробництво, мережні вимоги до каналів і трактів, до обладнання та інших складових СП, встановлених нормативними документами, діючими в Україні, а також типові методи проектування систем передачі з використанням різних середовищ передавання. Вивчення дисципліни ПСП формує у студентів уміння формулювати технічні вимоги до СП та складати технічне завдання на їх проектування, проводити розрахунки трас та ділянок лінійних трактів ЦСП для різних середовищ передавання; розробляти технічну документацію по результатам проектування згідно з вимогами діючих нормативних документів.

УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ТА МЕРЕЖАМИ

Нормативна дисципліна циклу дисциплін спеціальної професійної підготовки.

Дисципліна УТЗНТ викладається на 5-му курсі по спеціальностям "Телекомунікаційні системи та мережі" і "Інформаційні мережі зв'язку" в групах спеціалістів. В цій дисципліні студенти вивчають різні аспекти систем управління в телекомунікаціях, математичні методи вирішення задач управління і оптимізації проектування систем управління, питання розвитку і впровадження нових технологій АСУ мережами зв'язку. При вивчені дисципліни УТЗНТ у студентів формується уміння аналізувати діючі системи управління, проектувати багаторівневі системи управління, місцеве і централізоване управління, вирішувати задачі побудови і оптимізації АСУ з застосуванням новітніх технологій.

ОСНОВИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Відноситься до циклу дисциплін загально – професійної підготовки. Викладається на 5 курсі в групах спеціалістів та магістрів  за спеціальностями.

“Управління інформаційною безпекою” і “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”. Дисципліна  вивчає основи сучасної теорії  інформації й кодування з акцентом на фізичне тлумачення процесів, які відбуваються під час передавання повідомлень та сигналів у системах зв'язку; сучасні інформаційно-комунікаційні системи і мережі зв’язку; процеси передавання сигналів каналами зв’язку при наявності завад..

Мета  дисципліни - з’ясування фундаментальних понять інформаційної інфраструктури для спеціалістів з телекомунікацій, опанування основними термінами, категоріями, базовими знаннями із сучасної теорії зв'язку, використання і оцінювання у своїй практичній діяльності математичних моделей процесів (у тому числі сигналів каналів зв’язку) для розв'язання виробничих, проектних та наукових задач з телекомунікацій.

Завданнями дисципліни є отримання базових знань з основ інфокомунікацій, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого й ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті.

Дисципліни циклу дисциплін спеціальної професійної підготовки:

МУЛЬТИСЕРВІСНІ МЕРЕЖІ

Дисципліна вивчається на 5-му курсі по спеціальностям "Телекомунікаційні системи та мережі" і "Інформаційні мережі зв'язку" в групах спеціалістів та магістрів. По цій дисципліні студенти вивчають принципи побудови інформаційних мультисервісних інтелектуальних мереж та їх складових структур і пристроїв, їх технічні характеристики; методи розрахунку систем та пристроїв з оптимальними характеристиками; особливості використання і експлуатації систем та пристроїв різного призначення. Вивчення дисципліни МСМ формує у студентів такі уміння: - проводити вивчення принципів побудови та здійснювати системний розрахунок телекомунікаційних мереж та їх пристроїв, обирати оптимальні режими роботи та варіанти використання апаратури; проводити розрахунок електричних характеристик антенних пристроїв телекомунікаційних радіосистем, здійснювати їх проектування за оптимальними параметрами та експлуатацію; виконувати аналіз, синтез, проектування та експлуатацію багатоканальних систем передачі інформації з частотним та часовим розподілом каналів; самостійно опановувати новітні телекомунікаційні мережі, системи та пристрої різних принципів побудови та призначення, здійснювати їх проектування та експлуатацію.

ПЕРСПЕКТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТЕОРІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Дисципліна викладається на 5-му курсі по спеціальностям "Телекомунікаційні системи та мережі" в групах магістрів. В цій дисципліні студенти вивчають класичні та новітні теоретичні положення, як основу створення сучасних інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем та пристроїв; методи аналізу та синтезу мереж, систем та пристроїв з оптимальними характеристиками. Вивчення дисципліни формує у студентів уміння здійснювати спектральний аналіз та синтез сигналів телекомунікацій;проводити розрахунок систем з різними методами модуляції та кодування сигналів, здійснювати оптимальний вибір сигналів; здійснювати аналіз інформаційно-комунікаційних систем на основі новітніх теоретичних методів; проводити синтез інформаційно-комунікаційних систем з оптимальними характеристиками на основі новітніх теоретичних методів.

МУЛЬТИСЕРВІСНІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ

Дисципліна МСЗ вивчається на 5-му курсі по спеціальності 8.05090102 “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення” в групах спеціалістів та магістрів. По цій дисципліні студенти вивчають принципи побудови інформаційних мультисервісних інтелектуальних мереж та їх складових структур і пристроїв, їх технічні характеристики; методи розрахунку систем та пристроїв з оптимальними характеристиками; особливості використання і експлуатації систем та пристроїв різного призначення. Вивчення дисципліни МСЗ формує у студентів такі уміння: - проводити вивчення принципів побудови та здійснювати системний розрахунок телекомунікаційних мереж та їх пристроїв, обирати оптимальні режими роботи та варіанти використання апаратури; проводити розрахунок електричних характеристик антенних пристроїв телекомунікаційних радіосистем, здійснювати їх проектування за оптимальними параметрами та експлуатацію; виконувати аналіз, синтез, проектування та експлуатацію багатоканальних систем передачі інформації з частотним та часовим розподілом каналів; самостійно опановувати новітні телекомунікаційні мережі, системи та пристрої різних принципів побудови та призначення, здійснювати їх проектування та експлуатацію.

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ

 Дисципліна є базовою для підготовки фахівців за спеціальністю „Телекомунікаційні системи". Дисципліна перед­ба­чає вивчення студентами структури та архі­тектури електронно-обчислювальної машини (ЕОМ) та сучасних персо­наль­них комп'ютерів та телекомунікаційних мереж, набуття практичних навиків у програмуванні зовнішніх телекому­ні­ка­цій­них пристроїв з викорис­тан­ням мови програмування Асемблер, основ мо­ви прог­ра­мування С++ та її використання для розв’язування прикладних те­ле­ко­му­нікаційних задач, та використання засобів математичних САПР для роз­в'я­зування задач моделювання телеко­му­нікаційних систем, а також системи науково-технічних розрахунків MatLab.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Телекомунікаційних систем та мереж в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (063) 485-24-06 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 208
Тел. (044)249-25-83
E-mail: tsm.dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 19 294