XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Соціології

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Партнери кафедри
Дистанційне навчання
Працевлаштування випускників
Освітньо-професійні програми

Наукова діяльність

Діяльність студентського наукового гуртка «Методи збору та аналізу соціологічної інформації»


На кафедрі соціології під керівництвом доктора філософських наук, професора Ятченка В.Ф. та кандидата філософських наук, доцента Горпініч О.В. працює студентський науковий гурток «Методи збору та аналізу соціологічної інформації», на якому студенти-соціологи доповідають про результати своїх авторських соціологічних досліджень. Гурток проводить відкриті засідання, які може відвідати будь-який студент Державного університету телекомунікацій, так само активно запрошуються викладачі інших кафедр та зовнішні експерти, представники партнерів-роботодавців.

Засідання студентського наукового гуртка проводяться в таких організаційних формах, як круглі столи, диспути, доповіді, кейси та ін. виданнях та презентація результатів авторських соціологічних досліджень. Найкращі доповіді рекомендуються для виступів на конференціях та публікації статей у фахових виданнях України.

Ключовими напрямами діяльності студентського наукового гуртка є:

 1. Формування мотивації у студентів до дослідницької роботи.
 2. Сприяння студентам у засвоєнні методів прикладної соціології, поглибленого та творчого осмислення навчального матеріалу, що стосується методології соціологічних досліджень.
 3. Пропаганда серед студентів наукової творчості відповідно до принципу єдності науки і практики та міждисциплінарного підходу.
 4. Формування у студентів інтересу до прикладних соціологічних досліджень у галузі соціальних технологій та соціального управління.
 5. Виховання творчого ставлення до професії соціолога шляхом здобуття реальних практичних навичок дослідницької діяльності.
 6. Підвищення якості професійної підготовки студентів-соціологів.
 7. Закріплення компетентностей рекомендованих кампаніями партнерами-роботодавцями.


Найцікавіші дослідження наших студентів, проведені спільно з науковими керівниками

ВПЛИВ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ НА СТУДЕНТСЬКУ МОЛОДЬ В УКРАЇНІ
(лютий-березень 2021 р.)

Студентка четвертого курсу освітнього рівня «бакалавр» Бігдаш Марфа досліджувала проблему впливу маніпулятивних технологій комерційної реклами на студентську молодь.

загружено.png

Сьогодні важко уявити наше життя без реклами. Вона проникає в усі галузі людського буття, супроводжуючи нас у транспорті, за переглядом соціальних мереж, під час прослуховування радіо чи улюбленим телешоу. Комерційна реклама є своєрідним засобом впливу на вибір споживача та його рішення щодо покупки запропонованої послуги чи товару. А рекламні повідомлення у своїй більшості використовують маніпулятивний вплив, охоплюючи вербальні та невербальні складові людського сприйняття. Таким чином, стає можливим мотивувати потенційного покупця зробити «правильний» вибір. Попри ряд досліджень вітчизняних і міжнародних науковців, проблема психологічного тиску на людину залишається актуальною. Особливу увагу варто звернути на молоде покоління, що ще не має повністю сформованого світогляду, і схильне до стороннього впливу.

Деталі в презентації.

ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ІНСТИТУТ СІМ’Ї В УКРАЇНІ
(квітень-травень 2021 р.)

Студентка четвертого курсу освітнього рівня «бакалавр» Чернявська Інна досліджувала трансформації репродуктивної функції інститут сім’ї.

1772.jpg

Сьогодні можна казати, що українська нація поступово втрачає своє майбутнє. Україна тривалий час переживає глибоку демографічну кризу, ознаками якої є переважання смертності над народжуваністю, скорочення тривалості життя (особливо чоловіків) порівняно з більшістю розвинених країн світу, висока захворюваність населення, до того ж у всіх вікових групах. Водночас зростає відсоток безпліддя і в жінок, і в чоловіків, залишаються високими показники смертності немовлят. Усе це призводить до неухильного скорочення населення України. Несприятлива демографічна ситуація в країні та насамперед різке зменшення народжуваності пов’язані із загостренням проблем функціонування сімей як осередків відтворення населення, зниженням їхнього демографічного потенціалу. На народжуваність впливає багато так званих непрямих чинників: соціальні, економічні, культурні й екологічні чинники. Проте останнім часом все більшої популярності набирає рух «чайлд фрі».

Деталі в презентації.
 

ШКІЛЬНИЙ БУЛЛІНГ У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ, ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ ШКОЛЯРІВ МІСТА КИЄВА)
(травень-червень 2021 р.)

Студентка четвертого курсу освітнього рівня «бакалавр» Бойко Аліна досліджувала шкільний буллінг в підлітковому середовищі.

<strong>Травля</strong> в интернете: возможно ли наказать обидчиков? - Manshuq

Сучасне українське суспільство має гостру потребу в організації профілактики жорстокого поводження з дітьми та усуненні його наслідків. Задирання та знущання в колі учнів київських шкіл наразі стало приймати більш відкритий, нахабний та жорстокий характер, ніж раніше, особливу увагу необхідно звернути ну проблему так званого буллінгу, тобто підліткового насилля, але не в рамках класичного підходу до підліткових конфліктів, як можна було б очікувати, а як проблема довготривалої травлі жертви. Ситуації виникнення та проявів буллінгу відрізняються від ситуативних протиріч між двома сторонами тим що школярі свідомо та навмисно намагаються створити тривалий статус обраної “жертви”, прагнуть з усіх сил не дати змінити цей статус. З першого погляду на дану проблему можна провести аналогію зі статусом ізгою, але все ж явище буллінгу є проблемою іншого роду ˗ воно фіксує у буллера почуття безкарності, розмиває моральні межі по відношенню до іншої людини, та у цілому, носить соціально-небезпечний, девіантний характер. В умовах пандемії проблема лише дедалі загострюється та потребує уваги та рішень.

Деталі в презентації.
 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЖИТТЯ У ПОВСЯКДЕННИХ ПРАКТИКАХ УКРАЇНЦІВ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ
(вересень-жовтень 2021 р.)

Студентка четвертого курсу освітнього рівня «бакалавр» Федорова Олена досліджувала проблему екологізації життя українців.


В Україні існують 8 екологічних проблем: неякісна вода, забруднення повітря, деградація земельних ресурсів, знищення лісів, небезпечні геологічні процеси, побутові відходи, об’єкти військової діяльності та Чорнобильська катастрофа. Однією з найбільш серйозних екологічних проблем України є проблеми утилізації і переробки різних відходів. В країні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття на яких перевищила 35млрд. тон. Щорічно ця цифра зростає ще на 700-800тис. тон. За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, загальна площа всіх полігонів з відходами вже займає 4% площі України. Речовини які виділяються в результаті хімічних реакцій на полігонах ТПВ, здатні перетворити територію України на одну соціальну зону екологічного лиха. Адже небезпечні хімічні речовини просочуються через ґрунт, потрапляють в повітря та ґрунтові води. Отруюючи життя на відстані десятків кілометрів від звалища. За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України, щорічно середньостатистичний українець викидає на смітник близько 250 кг. побутових відходів. Дослідження практик утилізації відходів киянами продемонструвало цікаві результати.

Деталі в презентації.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Соціології в 2022 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 879-11-40 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2022 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переглядів: 8 871