XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Наукова діяльність

Загальна інформація
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Навчально-методична робота
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини
Контактна інформація
Бібліотека
Поточні питання навчання
Працевлаштування
Запрошуємо до навчання
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Відгуки студентів та роботодавців
Методичні рекомендації
Дистанційне навчання

Наукова діяльність

 
 

Наукова діяльність кафедри є складовою системи освіти і спрямована на наукове обґрунтування шляхів вирішення проблем управління інформаційною та кібернетичною безпекою, їх упровадження в навчальний процес в університеті та досягнення високого рівня якості підготовки студентів.

 
 

ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ

ЛЕГОМIНОВА СВIТЛАНА ВОЛОДИМИРIВНА

Доктор економічних наук, професор, доцент

Завідувач кафедри

ЯКИМЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат військових наук, доцент

Доцент кафедри

МУЖАНОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Кандидат наук з державного управління, доцент

Доцент кафедри

ДЗЮБА ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри

РАБЧУН ДМИТРО ІГОРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри

ЗАПОРОЖЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ   Асистент кафедри

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

ЛЕГОМIНОВА СВIТЛАНА ВОЛОДИМИРIВНА
Завідувач кафедрою, доктор економічних наук, доцент

ЯКИМЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат військових наук, доцент

МУЖАНОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
Доцент кафедри, кандидат наук з державного управління

ДЗЮБА ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

РАБЧУН ДМИТРО ІГОРОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук

ЗАПОРОЖЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Асистент кафедри

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

На кафедрі управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій реалізуються два основні види студентської науково-дослідної роботи:

 • навчальна науково-дослідна робота, яка передбачена навчальними планами;
 • науково-дослідна робота студентів, яка здійснюється під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри.

Навчальна науково-дослідна робота є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи:

 • написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення навчальних дисциплін;
 • виконання лабораторних, практичних, семінарських і самостійних завдань, контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку;
 • виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів практики, індивідуальних завдань;
 • розроблення методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів (спостереження, анкетування, бесіда, тощо);
 • підготовку і захист курсових і дипломних робіт, пов'язаних з проблематикою досліджень кафедри.

Згідно з навчальними планами кожний студент повинен оволодіти процесом наукового пізнання, виконуючи протягом усього періоду навчання завдання, які поступово ускладнюються і поглиблюються.

Науково-дослідна робота студентів поза навчальним процесом є одним з найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста.

Вона передбачає участь у роботі наукових гуртків; участь у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових робіт; написання статей, тез, доповідей, інших публікацій.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Актуальні проблеми та перспективні напрями управління інформаційною та кібернетичною безпекою»: метою діяльності якого є ознайомлення студентів із проблематикою галузі «Управління інформаційною та кібернетичною безпекою», глибше вивчення окремих питань, формування у студентів основних умінь та навичок, необхідних для подальшої самостійної роботи, оволодіння прийомами та навичками ведення наукової дискусії.

 
 

План наукової роботи студентів кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою на 2020-2021 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою на І семестр 2020-21 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою на ІІ семестр 2020-21 н.р.

Результати наукової роботи студентів кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою представлені нижче:

Залучення студентів кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою до наукової роботи дозволяє підготовити високопрофесійного та конкурентоспроможного фахівця в сфері кібербезпеки.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

У 2017/2018 навчальному році на кафедрі виконувалися науково-дослідні роботи:

 • “Проведення аудиту інформаційної безпеки підприємства” (“Аналіз та узагальнення досвіду провідних ІТ компаній в сфері проведення аудиту інформаційної безпеки підприємства та організації” та “Класифікація типових вразливостей інформаційної системи. Розробка алгоритму виявлення найбільш критичних вразливостей ІТ системи для різних об’єктів господарювання”;
 • “Розробка моделі реальних дій зловмисника по проникненню в інформаційну систему об’єкту нападу на основі виявлених в ході аудиту вразливостей ”(НДР Шифр “Пентест “);
 • “Розробка моделі дій зловмисника по проникненню в інформаційну систему об’єкту нападу”. НДР Шифр “Пентест“ (заключний).

Упродовж 2018/2020 років на кафедрі виконувалася науково-дослідна робота на тему «Конкурентна розвідка як складова забезпечення інформаційної безпеки підприємства», шифр «CompInt». 

Науковий керівник роботи – к.т.н., доцент Курченко О.А., відповідальний виконавець – к.держ.упр. Мужанова Т.М.

Робота присвячена дослідженню специфіки забезпечення інформаційної безпеки підприємства в сучасних умовах, яка передбачає не тільки захист корпоративних інформаційних ресурсів та інфраструктури, але також володіння і ефективне використання інформації про конкурентне середовище, тенденції ринку та діяльність конкурентів з метою вироблення успішної стратегії розвитку бізнесу і забезпечення захищеності підприємства в інформаційній сфері.

У рамках досліджено основні підходи до забезпечення інформаційної безпеки підприємства в умовах конкурентної боротьби, сучасні методи та засоби конкурентної розвідки як інструменту забезпечення інформаційної безпеки компанії, зокрема методи інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної роботи, а також програмні засоби розвідувальної діяльності в мережі Інтернет як основного середовища обігу інформації. За результатами дослідження розроблено рекомендації щодо впровадження конкурентної розвідки у контексті забезпечення інформаційної безпеки підприємства.

 

Початок роботи пов'язаний з вивченням теоретичних засад здійснення дослідження конкурентного сегменту на підприємстві у контексті забезпечення інформаційної безпеки.

 • ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • «СИСТЕМА РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ»

 • ВИЯВЛЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ ДЛЯ БІЗНЕСУ МОЖЛИВОСТЕЙ

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕГМЕНТУ

 • УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

 • ВИЯВЛЕННЯ СПРОБ КОНКУРЕНТІВ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО ЗАКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 • ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВМИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНКУРЕНТІВ

Триває дослідження сучасних методів та засобів, у тому числі програмних засобів збору та аналізу інформації в мережі Інтернет підприємств та організацій конкурентів.

У 2020/2021 навчальному році на кафедрі розпочато науково-дослідну роботу на тему «Кадрові технології в управлінні інформаційною безпекою підприємства».

Науковий керівник роботи – д.е.н., доцент Легомінова С.В., відповідальний виконавець –  к.держ.упр. Мужанова Т.М.

Основними напрямами дослідження визначено:

 • Навчання та підвищення обізнаності з питань інформаційної безпеки
 
 
 • Добір і відбір персоналу на посади з інформаційної безпеки
 
 
 • Оцінювання особистих та професійних якостей у відповідності до вимог посади
 
 
 • Оцінювання результативності трудової діяльності та дотримання вимог інформаційної безпеки
 
 

За підсумками дослідження будуть розроблені рекомендації щодо використання кадрових технологій в управлінні інформаційною безпекою підприємства

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичної безпекою бере активну участь в організації та проведені науково-практичних семінарів і конференцій Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій та наукових установ.

Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри Управління інформаційною та кібернетичної безпекою беруть участь в щорічних наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 176-50-20 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 16 552