XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Навчально-методична робота
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини
Контактна інформація
Бібліотека
Поточні питання навчання
Працевлаштування
Запрошуємо до навчання
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Відгуки студентів та роботодавців
Методичні рекомендації
Дистанційне навчання

Видавнича діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою розробляють та постійно оновлюють у відповідності з новітніми тенденціями у науці і техніці навчально-методичні матеріали, зокрема методичні рекомендації для підготовки до практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів, конспекти лекцій, комплекти кваліфікаційних завдань для поточного та підсумкового контролю знань студентів з навчальних дисциплін кафедри.  Викладачі кафедри широко застосовують технології надання студентам навчальних і методичних матеріалів в електронному вигляді.

На сторінці кафедри розміщена електронна бібліотека зі спеціалізації «Управління інформаційною безпекою», у якій містяться колекції навчально-методичної літератури (основної і додаткової відповідно до навчальних програм) з кожної навчальної дисципліни. Загальний обсяг електронної бібліотеки понад 130 видань, в тому числі конспекти лекцій, методичні рекомендації, навчальні посібники і підручники, авторами яких є викладачі кафедри.

Відповідно до індивідуального плану роботи кожен викладач здійснює підготовку до видання та оновлення підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, завдань, екзаменаційних та інших навчально-методичних матеріалів.

 

Мужанова Т.М. Інформаційна безпека держави : Навчальний посібник. К.: ДУТ, 2019. 131 с.  

АНОТАЦІЯ

У навчальному посібнику розглянуто концептуальні засади інформаційної безпеки держави, проаналізовано основні терміни й визначення у цій сфері. Досліджено структуру й повноваження суб’єктів системи забезпечення інформаційної безпеки України, проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу у цій сфері, висвітлено теоретичні основи забезпечення кібербезпеки держави, розкрито особливості сучасного стану та перспективи забезпечення кібербезпеки України.   

Встановлено сутність понять інформаційного простору, інформаційних ресурсів та інфраструктури держави, проаналізовано проблеми національного інформаційного простору України, розглянуто напрями його розвитку і забезпечення інформаційної безпеки.

 

Быченок Н. Н., Савченко В. А., Дзюба Т. М. Основы обеспечения информационной безопасности государства в военной сфере : учебник. К. : НУОУ им. И. Черняховского, 2017. 244 с.

АНОТАЦІЯ

Підручник орієнтований на іноземних слухачів, які вивчають сучасні інформаційні технології, основи забезпечення інформаційної безпеки, методи інформаційного протиборства і способи його ведення у військовій сфері.

Підручник підготовлено за результатами досліджень і розробок авторів, а також на основі матеріалів вітчизняних і закордонних публікацій. Може бути корисним для підготовки слухачів іноземних держав і для науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, широкого кола військових і цивільних фахівців, які працюють в сфері національної безпеки і оборони.

 

Мужанова Т.М. Організація конфіденційного діловодства : Конспект лекцій. К.: ДУТ, 2019. 143 с.  

АНОТАЦІЯ

Конспект лекцій з дисципліни «Організація конфіденційного діловодства» розроблений для студентів спеціальності «125 Кібербезпека» спеціалізації «Управління інформаційною та кібернетичною безпекою» і має на меті набуття студентами знань щодо основних засад організації створення та роботи з документами, які містять службову інформацію, а також формування вмінь і навичок з оформлення організаційно-розпорядчих та інформаційно-довідкових документів у системі  загального та конфіденційного діловодства для подальшого використання у практичній діяльності.

 

Методичні рекомендації до виконання бакалаврських дипломних робіт першого рівня вищої освіти «Бакалавр» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» // Мужанова Т.М., Якименко Ю.М. К.: ДУТ, 2019. 30 с.

АНОТАЦІЯ

Методичні рекомендації містять загальні положення щодо основних етапів підготовки та захисту бакалаврської дипломної роботи, вимог до її оформлення та структури, критеріїв оцінювання дипломної роботи. До рекомендацій додаються зразки правильного оформлення структурних елементів роботи, які використовуються при підготовці бакалаврської дипломної роботи. Методичні рекомендації підготовлені для використання студентами освітньо-професійного рівня «бакалавр» кафедри “Управління інформаційною та кібернетичною безпекою” ННІЗІ, їх керівниками та рецензентами.

 

Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / уклад.: С.В. Легомінова, Т.М. Мужанова, Д.І. Рабчун. Київ: ДУТ, 2019. 39с.

АНОТАЦІЯ

У Методичних рекомендаціях наведено методику організаційних аспектів написання магістерської роботи, в основу якої покладені вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення структурних компонентів роботи. Представлено зразки оформлення відповідних документів. Описано порядок і процедуру попереднього захисту магістерської роботи та її захист. Організацію і керівництво магістерськими роботами за спеціальністю 125 «Кібербезпека» здійснює кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою. Матеріал, викладений у методичних рекомендаціях, може бути корисним для викладачів та студентів.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 176-50-20 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 693