XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Системного аналізу

Навчальні дисципліни

Інформація про спеціальність
Історія кафедри
Викладацький склад
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Освітні програми
Практика
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Інноваційний зміст навчання за спеціальностю 124 Системний аналіз
Дипломування
Дистанційне навчання
Вакансії кафедри системного аналізу

Навчальні дисципліни

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ

Метою освітньої програми за спеціальністю 124 Системний аналіз є підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій, які мають теоретичні знання, практичні уміння та навички по вирішенню складних проблем в різноманітних сферах із використанням методів та засобів системного аналізу.

Принциповою відзнакою освітньої програми є реалізація Стратегії розвитку Університету та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці шляхом впровадження інноваційного змісту навчання та створення потужної матеріально-технічної бази університету, а саме:

 • збільшення практичної складової навчання,
 • залучення представників роботодавців до освітнього процесу,
 • підвищення рівня знань іноземної мови,
 • забезпечення умов підготовки здобувачів вищої освіти шляхом удосконалення існуючої матеріально-технічної бази,
 • організації проведення практик (ознайомча, виробнича та переддипломна) на фірмах-партнерів з можливістю подальшого працевлаштування випускників.

Обов’язкові дисципліни дозволяють здобути студентам компетенцій, які спрямовані на використання можливостей сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій, як в процесі навчання, так і у повсякденному житті, на уміння працювати в команді і з командою, вміння відкрити та вести власний бізнес, оволодіння перспективами розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволить майбутньому фахівцю йти у ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 1. Ділові комунікації
 2. Економіка підприємства
 3. Філософія
 4. Іноземна мова*
 5. Вища математика
 6. Групова динаміка та комунікації
 7. Додаткові розділи вищої математики
 8. Прикладні математичні методи системного аналізу
 9. Дискретні структури
 10. Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
 11. Засади відкриття власного бізнесу
 12. Основи менеджменту та управління персоналом

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 1. Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів
 2. Хмарні технології
 3. Прикладне програмування  JAVA
 4. Пакети прикладних програм системного аналізу
 5. Логіка та алгоритми обробки даних
 6. Основи системного аналізу
 7. Інтерфейси інформаційних систем
 8. Штучний інтелект
 9. Організація баз даних та знань
 10. Системний аналіз та проектування інформаційних систем
 11. Математичні основи комп'ютерної техніки
 12. Аналіз та застосування технологій програмування
 13. Моделювання та синтез систем управління
 14. Технології business intelligence
 15. Системи підтримки прийняття рішень
 16. Якість та тестування інформаційних систем
 17. Основи CCNA-security
 18. Інтернет-технології та проектування WEB-додатків
 19. Комп'ютерна обробка зображень та мультимедіа
 20. Ознайомча практика
 21. Виробнича практика
 22. Переддипломна практика
 23. Кваліфікаційна робота

КУРСОВІ ПРОЕКТИ (РОБОТИ)

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ ЗА РЕКОМЕНДАЦІЄЮ КАФЕДРИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

 

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ

Головною метою освітньо-професійної програми рівня «магістр» «Інтелектуальні системи управління» за спеціальністю 124 Системний аналіз є підготовка професіоналів, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для прогнозування поведінки, проектування, управління складними системами, та для проектування систем підтримки прийняття рішень на основі методології системного аналізу та з використанням методів та засобів штучного інтелекту, сучасної теорії інтелектуальних систем управління.

Програма спрямована на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю 124 «Системний аналіз», в тому числі, визначених на основі аналізу сучасного стану ринку праці та вимог до вакансій потенційних роботодавців в сфері розробки, впровадження та супроводу інтелектуальних систем управління. Освітня програма передбачає поглиблене вивчення методів системного аналізу в задачах розробки, дослідження і застосування сучасних інтелектуальних систем управління об'єктами і процесами різної природи. Додатково містить наукову та педагогічну складові.

Програма розвиває перспективні напрями інтелектуального управління складними об’єктами та системами різної природи, особливо в умовах наявності невизначеностей, конфліктів та ризиків.

Програма передбачає:

 • збільшення практичної складової навчання;
 • підвищення рівня знань іноземної мови шляхом викладання окремих тем дисциплін англійською мовою;
 • співпрацю з фахівцями-практиками в галузі розробки, впровадження та супроводу інтелектуальних систем управління шляхом їх залучення до навчального процесу у форматі проведення відкритих лекцій, семінарів, практичних занять тощо, викладання окремих освітніх компонент чи модулів освітніх компонент, формування навчальних практичних кейсів на основі реальних задач, спільної науково-дослідної роботи;
 • забезпечення умов підготовки здобувачів вищої освіти  у реальному середовищі майбутньої професійної діяльності для набуття відповідних компетенцій, шляхом організації проведення практик із використанням матеріальної та інформаційної баз фірм-партнерів.

Випускники можуть працювати в наукових, освітніх, аналітичних, ІТ та інших установах і підрозділах на посадах, що вимагають застосування методів системного аналізу.

Викладання проводиться державною мовою. Іноземною мовою (англійською) проводиться викладання окремих тем дисциплін, які формують загальні та спеціальні (професійні) компетентності. Проблемно-орієнтоване навчання, яке доповнюється практичними кейсами з реальних задач ІТ-галузі, спрямовано на засвоєння знань, умінь і навичок для подальшого застосування у практиці. Основними способами передачі змісту освітньої програми є проведення лекцій, практичних, лабораторних занять, консультацій, тестування, науково-педагогічна, науково-дослідна та переддипломна практики. За можливості використовуються методи викладання, що передбачають розвиток soft-skills, як-от презентації студентів, розв’язання ситуативних завдань, командні форми роботи, в тому числі, ділова гра, мозковий штурм тощо.

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Системного аналізу в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (097) 177-57-43 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7,
каб. 108, 125, 125а
Тел. (044) 249–25–72
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Сторінка у Facebook

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 14 903