XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:

Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах


Автор:
Ю.О. ТИХОНОВ, В.М. АХРАМОВІЧ, О.А. ЛАПТЕВ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
688 Кб
Тип документу:
Курсова робота з навчальної дисципліни – це індивідуальне завдання, яке передбачає розробку сукупності документів (розрахунково-пояснювальної або пояснювальної записки, при необхідності – графічного, ілюстративного матеріалу), та є творчим або репродуктивним рішенням конкретної задачі, виконаним студентом самостійно під керівництвом викладача згідно із завданням, на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Курсові роботи сприяють розширенню і поглибленню теоретичних знань, розвитку навичок їх практичного використання, самостійного розв’язання конкретних завдань. Завдання видається на практичному занятті. При цьому викладач пропонує графік виконання складових частин відповідно з графіком вивчення навчального матеріалу, визначає вимоги щодо оформлення роботи. Протягом семестру на вимогу викладача студенти представляють для перевірки та обговорення результатів окремі фрагменти чи частини завдання. Виконану курсову роботу студенти представляють для перевірки за два тижня і захищають.
Автор:
Ю.О. ТИХОНОВ, В.А. САВЧЕНКО, А.М. КОТЕНКО, А.М. ЗІДАН
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.07 Мб
Тип документу:
Посібник
У практикумі викладені інформаційні та методичні матеріали для проведення лабораторних робіт з теорії кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах. Практикум дає можливість отримати додаткову інформацію з питань, які є складовими навчальної програми вивчення дисципліни в рамках підготовки бакалавра за спеціальністю 125 Кібербезпека. Практикум містить опис та завдання до лабораторних робіт, що складені авторами при викладанні в університеті в період з 2005 по 2019 р. таких навчальних дисциплін, як Теорія електричних та магнітних кіл, Теорія електричних кіл та сигналів, Сигнали та процеси телекомунікаційних мереж, Теорія кіл, сигналів і процесів в інформаційної безпеки, Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах. Загальна кількість лабораторних робіт - 22. Для кожної з робіт визначені короткі теоретичні положення та контрольні питання, що дозволяють якісно підготуватися до виконання робіт та оцінити знання студентів з лабораторної роботи.
Автор:
Ю.О. ТИХОНОВ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.22 Мб
Тип документу:
Посібник
В практікумі викладені інформаційні та методичні матеріали для проведення лабораторних робіт з теорії кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах. Практікум дає можливість отримати додаткову інформацію з питань, яки є складовими навчальной програми вивчення дисциплині в рамках підготовки бакалавра за спеціальністю 125 Кібербезпека. Практікум містить опис та завдання до лабораторних робіт, що складені автором при викладанні в університеті в період з 2005 по 2018 р. таких навчальних дисциплін, як Теорія електричних та магнітних кіл, Теорія електричних кіл та сигналів, Сигнали та процеси телекомунікаційних мереж, Теорія кіл, сигналів і процесів в інформаційної безпеки, Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах. Загальна кількість лабораторних робіт - 22. Для кожної з робіт визначені короткі теоретичні положення та контрольні питання, що дозволяють якісно підготуватися до виконання робіт та оцінити знання студентів по лабораторної роботі. Крім того, лабораторний практикум корисний для студентів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка.
Автор:
Тихонов Ю.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.12 Мб
Тип документу:
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів очноїта заочної форми навчання Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Навчально-наукового інституту захисту інформації та Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, що навчаються за спеціальністю 125 «Кібербезпека» Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів Навчально-наукового інституту захисту інформації та Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання з дисципліни “Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах” містять програму навчальної дисципліни, зміст навчального матеріалу, тематику практичних та лабораторних занять, вимоги до виконання курсової роботи, методичні вказівки на самостійну підготовку. Методичні рекомендації складено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни “Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах” і спрямовані на систематизацію знань та полегшення самостійної роботи студентів над навчальним матеріалом. Призначені для студентів , що навчаються за спеціальністю 125 – Кібербезпека.
Автор:
В.Н. Бондаренко, Г.Н. Арсеньев, А.В. Самков, В.Л. Булгач, Г.Ф. Зайцев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
23.29 Мб
Тип документу:
Посібник
Изложены практические вопросы применения инженерных методов анализа и расчета электрических цепей. Даны общие краткие теоретические сведения о методах расчета, на многочисленных примерах показана методика применения методов расчета, входящих в программы подготовки специалистов по направлению «Радиотехника». Описаны методики составления передаточных функций, уравнений равновесия и состояния электрических цепей. Математическую основу анализа и синтеза электрических цепей составляют частотный, операторный и метод пространства состояний. Практическому применению этих методов способствуют как специально разработанные пакеты расчетно-аналитических компьютерных программ, так и уже известные математические пакеты типа Mathcad. Теоретические расчеты и выводы в учебном пособии широко подтверждены наглядными практическими примерами, выполненными в компьютерных математических средах. Книга предназначена для студентов электро- и радиотехнических специальностей высших учебных заведений, а также может быть полезна для инженеров и технических специалистов, занимающихся анализом, синтезом и эксплуатацией электрических цепей и устройств.
Автор:
В.Н. Бондаренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.18 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
Р. П. КАРТАШОВ, А. П. МЕДВЕДЕВ
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
32.81 Мб
Тип документу:
Посібник
ВВЕДЕНИЕ Подобно тому, как основные законы, методы исследования и обобщения в области электротехники стали предметом специального теоретического курса «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ), в области радиотехники сложился теоретический курс «Теоретические основы радиотехники» (ТОР). Дальнейшее развитие и дифференциация радиоэлектроники привели к выделению из этих курсов отдельных теоретических дисциплин «Теория электро-радиоцепей» (ТЭРЦ), «Теория электромагнитного поля» (ТЭМП) и др. Курс ТЭРЦ представляет обобщение основных разделов теоретических основ электро- и радиотехники, относящихся к методам анализа и синтеза различных электро- и радиотехнических цепей. Теория электрорадиоцепей определяет методологическую основу двух обширных областей науки и техники: электротехники и радиотехники. Курс ТЭРЦ содержит общую теорию сигналов, цепей и инженерные методы их расчета, анализа и, синтеза. Он основывается на дисциплинах физики и высшей математики. Главные задачи, решаемые в теории электрорадиоцепей, могут быть подразделены на две группы: анализ и синтез. Задачей анализа является исследование процессов, протекающих в цепи с заданной структурой при известных параметрах ее элементов. Задача синтеза заключается, наоборот, в отыскании структуры цепи и параметров ее элементов, при которых процессы в ней будут подчиняться заданным закономерностям. Синтез является значительно более сложной задачей, чем анализ. Курс ТЭРЦ является фундаментальной дисциплиной для специалистов радиотехнического профиля. На нем основываются такие дисциплины, как «Основы радиолокации», «Радиопередающие и радиоприемные устройства», «Основы импульсной техники», «Основы автоматики» и др. Совместно с ними курс ТЭРЦ обеспечивает обучение курсантов и слушателей умелому и эффективному использованию и совершенствованию радиоэлектронных средств ПВО. Обучение по дисциплине ТЭРЦ направлено на овладение инженерными методами расчета, анализа и синтеза самых
Автор:
П.В. Иващенко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
269 Кб
Тип документу:
Книга
Методические указания к выполнению индивидуального задания по дисциплине Сигналы и процессы в радиотехникена тему Описание сигналов электросвязи и расчеты их характеристик.
Автор:
А.В. Шкуліпа, В.М. Ісарєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
557 Кб
Тип документу:
Книга
Завдання та методичні вказівки до курсової роботи за курсом «Теорія електричних кіл та сигналів». Курсова робота за курсом «Теорія електричних кіл та сигналів» містить чотири розділи, які охоплюють теоретичний матеріал з електричних кіл, аналогових та дискретних сигналів, перетворень в аналоговій та дискретній формах. У методичних вказівках наведені приклади розрахунків курсової роботи.
Автор:
А.Ю. Калашніков, А.В. Шкуліпа
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.21 Мб
Тип документу:
Посібник
Завдання та методичні вказівки до курсової роботи з курсу „Теорія електричних кіл та сигналів”. Курсова робота охоплює основні розділи курсу «Теорія електричних кіл та сигналів”. Виконуючи цю роботу, студенти повинні практично довести вміння використовувати знання, здобуті при вивченні матеріалу курсу ТЕКС.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 19 896