XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Магістри


Автор:
Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.07 Мб
Тип документу:
Стаття
У науковій доповіді на основі УказуПрезидента України№45/2012 Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки інтегровано результати аналітичного осмислення сутності, змісту державної кадрової політики, шляхів реалізації її стратегії на сучасному етапі державно-управлінських реформ в Україні. Розкриваються найважливіші проблеми людських ресурсів та кадрового забезпечення основних сфер суспільства, а також пропозиції щодо їх дослідження та практичного розв'язання.
Автор:
Ю.В. Ковбасюк, О.Ю. Оболенський, С.М. Серьогін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.6 Мб
Тип документу:
Підручник
Академічний підручник підготовлений провідними вченими країни в освітній та науковій галузі Державне управління відповідно до новітніх стандартів вищої та післядипломної освіти на основі узагальнення сучасного емпіричного матеріалу. Підручник є базовим для навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки та інших програм освітньої галузі Державне управління, інших освітніх галузей, у яких досліджуються проблеми розвитку держави, державного управління, державної служби та управління персоналом. Підготовлений за результатами науково-дослідної роботи Кадрова політика в системі державної служби на сучасному етапі державотворення України (ДР № 0111U000145). Адресується студентам різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які беруть безпосередню участь у розвитку та реформуванні державного управління і державної служби та приведенні її у відповідність зі світовими стандартами з урахуванням національної специфіки, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами державної служби.
Автор:
Уклад. В. М. Сороко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
923 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У конспекті лекцій розкриті системні підходи до визначення категорії “державна кадрова політика” та “кадрова робота”, проаналізовано стан державної кадрової політики, визначені пріоритети і шляхи її покращення в контексті забезпечення державної служби в Україні. Призначений для слухачів магістерської програми із спеціальності “Державне управління”.
Автор:
Рачинський А. П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
565 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Навчально-методичні матеріали призначені для сприяння майбутнім керівникам у підвищенні їх організаційної ефективності, посиленні конкурентних переваг їх організацій на основі успішного формування оптимального організаційного середовища через упровадження командної роботи, раціонального використання ресурсів, вмілого теоретичного обґрунтування роботи із створення спільного бачення, розвитку довіри та делегування повноважень тощо. Досягнення навчальних цілей здійснюється за допомогою проведення лекцій; виконання практичних завдань, спрямованих на набуття знань і вмінь слухачів з предметної галузі, активізацію їх розумової діяльності; участі слухачів у семінарських заняттях з метою набуття навичок інноваційного та аналітичного мислення; самостійного навчання слухачів на основі розроблених комплексних завдань; написання і захисту індивідуального проекту. Навчально-методичні матеріали розраховані на магістрантів, аспірантів, викладачів системи підготовки магістрів державного управління та можуть бути використані у практичній діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вдосконаленні механізмів їх функціонування та підвищення ефективності управлінського персоналу.
Автор:
І. Г. Сурай, О. Л. Приходько
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
784 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У навчально-методичних матеріалах подаються концепція навчальної дисципліни Службова кар'єра, тематичний план аудиторних занять, методичні рекомендації щодо їх проведення та підготовки до них. Запропоновано перелік навчально-наукової літератури, нормативно-правових актів, вивчення яких необхідне для ефективного опанування навчальної дисципліни. Надано комплект тестових завдань для самостійного контролю знань. Розраховані на слухачів та викладачів навчальної дисципліни Службова кар'єра за спеціальністю 8.1500000 Державне управління, а також державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, аспірантів, докторантів та науковців.
Автор:
Ю.Л. Грінченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
437 Кб
Тип документу:
Посібник
Методичний посібникз дисципліни „Методи прийняття управлінських рішень” освітньо-професійної програми спеціальності 7.050201 «менеджмент організацій». Посібник містить комплекс теоретико-концептуальних розробок та систему «механізм прикладних методів прийняття і реалізації управлінського рішення в умовах сучасного управління».
Автор:
Приймак В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
790 Кб
Тип документу:
Посібник
Автор:
А.О.Пугач
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
209 Кб
Тип документу:
Стаття
Досліджено сутність процесу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної виконавчої влади в Україні та окреслено низку об'єктивних чинників, які ускладнюють здійснення інформаційно-аналітичної роботи.
Автор:
Е.А. Афонін, В.В. Голубь, Л.В. Гонюкова та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
377 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Науково-методична розробка спрямована на підвищення рівня навчально-методичного забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Здійснена в рамках дослідження теми НДР Вдосконалення державно-управлінських відносин в умовах трансформації українського суспільства (ДР № 0110U002466) комплексного наукового проекту Державне управління та місцеве самоврядування.
Автор:
Уклад. С. О. Борисевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
338 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У методичних рекомендаціях для самостійної роботи з теми Комунікації в державних інституціях розкриті система публічних, міжвідомчих та внутрішніх відносин, пов`язаних із збиранням, зберіганням та розповсюдженням даних та інформації, необхідних для забезпечення ефективного державного управління згідно з вимогами сучасності (стандартами належного врядування). Вони мають принципово міждисциплінарний характер, охоплюють різні аспекти філософії, права, політології, комунікативної теорії, соціальної психології, державного управління та публічного менеджменту.

Іноземна мова професійного спрямування

Інституціональні засади ДС

Інформаційна політика та інформаційно-аналітичне забезпечення в сфері ПУ

Інформаційно-аналітичне забезпечення державних управлінських рішень

Організаційно-правові засади публічних закупівель

Політика національної безпеки: механізми формування та реалізації

Правове регулювання ПУ

Розвиток людського капіталу на теріторіальному рівні

Соціальна політика

Соціальна взаємодія та комунікації в ПУ

Стратегічне управління державою і суспільством в умовах глобалізації

Управління територіальним розвитком

HR-брендінг в ПУА

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 57 621