XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
Л.В. Перевалова, О.В. Гаєвая, Г.М. Гаряєва, І.В. Лисенко, О.Л. Муренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
922 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто загальні засади трудового права. Особлива увага приділяється порядку укладання трудового договору, підставам його припинення, видам робочого часу та часу відпочинку, процедурі розглядання трудових спорів. Навчальний посібник містить необхідний для студентів матеріал, лекції, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, тематику рефератів, завдання для контрольних робіт. Призначено для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
Автор:
Н.О. Шишпанова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
711 Кб
Тип документу:
Книга
Опорний конспект лекцій включаєтеоретичніосновитапрактичний інструментарій фінансового контролінгу. Розкрито організаційні моделі, інструментарій та методи забезпечення результативності фінансово-господарської діяльності підприємства. Визначено концептуальні засади та методи вартісно-орієнтованого й стратегічного фінансового контролінгу, системи збалансованих показників, фінансової діагностики й моніторингу. Призначений для студентів,слухачівівикладачів магістерських програмекономічних спеціальностей.Буде кориснимдляспеціалістівфінансово-економічнихслужб, фінансових контролерів, бізнесменів і фахівців у сфері управління фінансами.
Автор:
Л.О. Птащенко, В.В. Сержанов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.64 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику комплексно розглянуто теоретичні основи та практичний інструментарій фінансового контролінгу. Розкрито організаційні моделі, інструментарій та методи забезпечення результативності фінансово-господарської діяльності підприємства. Визначено концептуальні засади та методи вартісно-орієнтованого й стратегічного фінансового контролінгу, системи збалансованих показників, фінансової діагностики й моніторингу. Для студентів, слухачів і викладачів магістерських програм економічних спеціальностей. Буде корисним для спеціалістів фінансово-економічних служб, фінансових контролерів, бізнесменів і фахівців у сфері управління фінансами.
Автор:
Н.І. Сарай
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.57 Мб
Тип документу:
Посібник
Унавчальномупосібникурозглядаютьсятеоретичні,методичніта практичнізасадибізнес-діагностуваннядіяльностіпідприємствав період нестійкого та мінливого зовнішнього середовища. Навчальний посібник містить перелік обов’язкових питань до вивчення основних тем курсу «Бізнес-діагностика», коротко розкриває зміст кожної теми.Длязакріпленнятеоретичногоматеріалупропонуютьсятестовіта розрахунково-ситуаційнізавдання.Длястудентівзаочноїформинавчання подаються завдання для виконання контрольних робіт. Посібникпризначаєтьсядлястудентівспеціальності076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», аспірантів, викладачів.
Автор:
О.Я. Малинка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Маркетингова діагностика» для студентів усіх формнавчанняпредставленийудопомогустудентам підчаспідготовкидо аудиторнихзанять,складанняекзаменівпідчасекзаменаційноїсесії. Важливість питань, що розглядаються навчальною дисципліною Бізнес-діагностика, полягаєв тому, що майбутньому економісту для прийняття оптимальнихрішеньтребазнатиосновніпринципипроведення діагностичногодослідження,сутністьпроцедуроцінки,їхрізноманітність, складність і вплив на ефективність діяльності підприємства. Дометодичногоапаратутаінструментаріюдіагностикизалучаються відповіднізасобидисциплін“Статистика”, “Економічнийаналіз”, “Маркетинг” та ін. Головноюметоювикладаннядисципліни“Економічна діагностика”є формуваннявміньінавичокщодовикористанняметодичногоапарату та інструментарію економічногодіагностуваннядлявизначеннястану підприємства і формування аналітичної інформації, необхідної для прийняття своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень. Цей курс передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань управління діяльністю підприємствав умовах ринку.
Автор:
Г.О. Швиданенко, А.І. Дмитренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.48 Мб
Тип документу:
Посібник
Практикум присвячений висвітленню актуальних теоретико-методичних і нормативних положень, практичних аспектів здійснення комплексної бізнес-діагностики промислового підприємства. Містить широке коло навчальних завдань, прикладів, задач, практичних ситуацій, кросвордів, кейсів, що дозволяють сформувати високий рівень компетентності у сфері дослідження діяльності суб’єкта господарювання. Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації, викладачів, а також буде корисним для економістів-практиків.
Автор:
С.О. Єрмак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Книга
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів усіх форм навчанняпредставленийудопомогустудентам під час підготовкидо аудиторнихзанять, складанняекзаменівпідчасекзаменаційноїсесії. Важливістьпитань,щорозглядаютьсянавчальноюдисципліною Бізнес-діагностика,полягає в тому, щомайбутньомуекономістудля прийняття оптимальнихрішеньтребазнатиосновніпринципипроведення діагностичногодослідження,сутністьпроцедуроцінки,їхрізноманітність, складність і вплив на ефективність діяльності підприємства. Дометодичногоапаратутаінструментаріюдіагностикизалучаються відповіднізасобидисциплін“Статистика”, “Економічнийаналіз”, “Маркетинг” та ін. Головноюметоювикладаннядисципліни“Економічнадіагностика”є формуваннявміньінавичокщодо використанняметодичногоапаратута інструментаріюекономічногодіагностуваннядлявизначеннястанпідприємства і формування аналітичної інформації, необхідної для прийняття своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень. Цей курс передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань управління діяльністю підприємства в умовах ринку.
Автор:
Мостенська Т.Л., Рибачук-Ярова Т.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
753 Кб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних і практичних засад планування і контролю на підприємствах. У конспекті висвітлено питання теорії, методики і практики планування та контролю діяльності промислового підприємства в умовах ринку . Розглянуті форми, методи та процеси планування і контролю на підприємстві, наведено особливості складання планів на підприємствах харчової промисловості. Конспект підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Планування і контроль на ІТ-підприємствах», яка входить до навчального плану підготовки фахівців з напряму підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання як вибіркова.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.19 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник «Планування і контроль на підприємстві» розраховано на студентів економічного факультету та має за мету активізацію роботи студентів під час лекцій та самостійного опрацювання лекційного матеріалу, підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів, посилення наочності викладання завдяки схематичній візуалізації текстового матеріалу, систематизацію знань та формування в студентів цілісного уявлення про предмет курсу. Навчальний посібник є інструментом вивчення дисципліни «Планування і контроль в ІТ-підприємствах», надає необхідні економічні знання та практичні навички для самостійної практичної діяльності в підприємствах різних типів та галузей.
Автор:
Охріменко В. М., Леонт'єва Ю.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.18 Мб
Тип документу:
Книга
Важливість курсу визначається сучасними умовами розвитку світового господарства й необхідністю інтеграції України в світове господарство. Основна увага приділяється опануванню форм, методів і процесу планування і иконтролю; вивченню структури і технології розроблення типових планів економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми. Конспект лекцій може бути корисним менеджерам підприємств, начальникам служби, департаменту, управління планування та контролю підприємства, студентам економічних спеціальностей.

Економічна статистика

Правознавство

Правові засади менеджменту

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Трудове право

Адміністративне та інформаційне право

Господарське право та трудове право

Математичні методи в економіці

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності

Юридичне документування або документні ресурси

Економічна теорія

Договірне право

Організація бізнесу у телекомунікаціях

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічна безпека підприємства

Економіка програмного забезпечення

Економіко-правові засади підприємницької діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 128 383