XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Бібліотека


Автор:
Л.О. Чернишова, В.О. Козуб, Л.Л. Носач, К.Ю. Величко, О.І. Печенка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.32 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику визначено навчальні цілі, розглянуто основні поняття та категорії зовнішньоекономічної діяльності, які є базовими при вивченні навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства». З кожної теми наведено практичний матеріал, який сприяє засвоєнню та закріпленню учбового матеріалу: питання для самоконтролю, тестові, ситуаційні завдання, вправи, завдання для індивідуальної роботи, літературні джерела. Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей.
Автор:
Н.І. Єсінова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.83 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто питання економіки праці в органічному взаємозв’язку як єдність соціально-економічних трудових відносин, виключно важливих значень. Навчально-методичний посібник сприяє більш ефективному самостійному освоєнню дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Складається з стислого конспекту тем курсу та візуального супроводження кожної теми, питання для самоконтролю, рекомендованої літератури, навчально-методичного матеріалу до вивчення курсу на денній та заочній формі навчання студентів економічних спеціальностей, тем рефератів та основних теоретичних запитань підсумкового контролю знань.
Автор:
За заг. ред. Г.В. Назарової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.98 Мб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено теоретичні та практичні питання формування, регулювання й розвитку питань економіки праці. Розкрито теоретичні, методичні та практичні питання організації, нормування, планування праці, організації системи винагороди за працю та продуктивності праці тощо. Для студентів, викладачів вузів, аспірантів, фахівців і професіоналів з питань економіки праці.
Автор:
Л.В. Перевалова, О.В. Гаєвая, Г.М. Гаряєва, І.В. Лисенко, О.Л. Муренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
922 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто загальні засади трудового права. Особлива увага приділяється порядку укладання трудового договору, підставам його припинення, видам робочого часу та часу відпочинку, процедурі розглядання трудових спорів. Навчальний посібник містить необхідний для студентів матеріал, лекції, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, тематику рефератів, завдання для контрольних робіт. Призначено для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
Автор:
Н.О. Шишпанова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
711 Кб
Тип документу:
Книга
Опорний конспект лекцій включаєтеоретичніосновитапрактичний інструментарій фінансового контролінгу. Розкрито організаційні моделі, інструментарій та методи забезпечення результативності фінансово-господарської діяльності підприємства. Визначено концептуальні засади та методи вартісно-орієнтованого й стратегічного фінансового контролінгу, системи збалансованих показників, фінансової діагностики й моніторингу. Призначений для студентів,слухачівівикладачів магістерських програмекономічних спеціальностей.Буде кориснимдляспеціалістівфінансово-економічнихслужб, фінансових контролерів, бізнесменів і фахівців у сфері управління фінансами.
Автор:
Л.О. Птащенко, В.В. Сержанов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.64 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику комплексно розглянуто теоретичні основи та практичний інструментарій фінансового контролінгу. Розкрито організаційні моделі, інструментарій та методи забезпечення результативності фінансово-господарської діяльності підприємства. Визначено концептуальні засади та методи вартісно-орієнтованого й стратегічного фінансового контролінгу, системи збалансованих показників, фінансової діагностики й моніторингу. Для студентів, слухачів і викладачів магістерських програм економічних спеціальностей. Буде корисним для спеціалістів фінансово-економічних служб, фінансових контролерів, бізнесменів і фахівців у сфері управління фінансами.
Автор:
Н.І. Сарай
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.57 Мб
Тип документу:
Посібник
Унавчальномупосібникурозглядаютьсятеоретичні,методичніта практичнізасадибізнес-діагностуваннядіяльностіпідприємствав період нестійкого та мінливого зовнішнього середовища. Навчальний посібник містить перелік обов’язкових питань до вивчення основних тем курсу «Бізнес-діагностика», коротко розкриває зміст кожної теми.Длязакріпленнятеоретичногоматеріалупропонуютьсятестовіта розрахунково-ситуаційнізавдання.Длястудентівзаочноїформинавчання подаються завдання для виконання контрольних робіт. Посібникпризначаєтьсядлястудентівспеціальності076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», аспірантів, викладачів.
Автор:
О.Я. Малинка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Маркетингова діагностика» для студентів усіх формнавчанняпредставленийудопомогустудентам підчаспідготовкидо аудиторнихзанять,складанняекзаменівпідчасекзаменаційноїсесії. Важливість питань, що розглядаються навчальною дисципліною Бізнес-діагностика, полягаєв тому, що майбутньому економісту для прийняття оптимальнихрішеньтребазнатиосновніпринципипроведення діагностичногодослідження,сутністьпроцедуроцінки,їхрізноманітність, складність і вплив на ефективність діяльності підприємства. Дометодичногоапаратутаінструментаріюдіагностикизалучаються відповіднізасобидисциплін“Статистика”, “Економічнийаналіз”, “Маркетинг” та ін. Головноюметоювикладаннядисципліни“Економічна діагностика”є формуваннявміньінавичокщодовикористанняметодичногоапарату та інструментарію економічногодіагностуваннядлявизначеннястану підприємства і формування аналітичної інформації, необхідної для прийняття своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень. Цей курс передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань управління діяльністю підприємствав умовах ринку.
Автор:
Г.О. Швиданенко, А.І. Дмитренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.48 Мб
Тип документу:
Посібник
Практикум присвячений висвітленню актуальних теоретико-методичних і нормативних положень, практичних аспектів здійснення комплексної бізнес-діагностики промислового підприємства. Містить широке коло навчальних завдань, прикладів, задач, практичних ситуацій, кросвордів, кейсів, що дозволяють сформувати високий рівень компетентності у сфері дослідження діяльності суб’єкта господарювання. Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації, викладачів, а також буде корисним для економістів-практиків.
Автор:
С.О. Єрмак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Книга
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів усіх форм навчанняпредставленийудопомогустудентам під час підготовкидо аудиторнихзанять, складанняекзаменівпідчасекзаменаційноїсесії. Важливістьпитань,щорозглядаютьсянавчальноюдисципліною Бізнес-діагностика,полягає в тому, щомайбутньомуекономістудля прийняття оптимальнихрішеньтребазнатиосновніпринципипроведення діагностичногодослідження,сутністьпроцедуроцінки,їхрізноманітність, складність і вплив на ефективність діяльності підприємства. Дометодичногоапаратутаінструментаріюдіагностикизалучаються відповіднізасобидисциплін“Статистика”, “Економічнийаналіз”, “Маркетинг” та ін. Головноюметоювикладаннядисципліни“Економічнадіагностика”є формуваннявміньінавичокщодо використанняметодичногоапаратута інструментаріюекономічногодіагностуваннядлявизначеннястанпідприємства і формування аналітичної інформації, необхідної для прийняття своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень. Цей курс передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань управління діяльністю підприємства в умовах ринку.

Кафедра Англійської мови

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Кафедра Військової підготовки

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра Економіки

Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Кафедра Комп'ютерних наук

Кафедра Комп'ютерної інженерії

Кафедра Маркетингу

Кафедра Менеджменту

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Кафедра Системного аналізу

Кафедра Соціології

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Кафедра Телекомунікаційних технологій

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Кафедра Фізики

Кафедра Штучного інтелекту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 601 769