XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Бібліотека


Автор:
Мостенська Т.Л., Рибачук-Ярова Т.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
753 Кб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних і практичних засад планування і контролю на підприємствах. У конспекті висвітлено питання теорії, методики і практики планування та контролю діяльності промислового підприємства в умовах ринку . Розглянуті форми, методи та процеси планування і контролю на підприємстві, наведено особливості складання планів на підприємствах харчової промисловості. Конспект підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Планування і контроль на ІТ-підприємствах», яка входить до навчального плану підготовки фахівців з напряму підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання як вибіркова.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.19 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник «Планування і контроль на підприємстві» розраховано на студентів економічного факультету та має за мету активізацію роботи студентів під час лекцій та самостійного опрацювання лекційного матеріалу, підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів, посилення наочності викладання завдяки схематичній візуалізації текстового матеріалу, систематизацію знань та формування в студентів цілісного уявлення про предмет курсу. Навчальний посібник є інструментом вивчення дисципліни «Планування і контроль в ІТ-підприємствах», надає необхідні економічні знання та практичні навички для самостійної практичної діяльності в підприємствах різних типів та галузей.
Автор:
Охріменко В. М., Леонт'єва Ю.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.18 Мб
Тип документу:
Книга
Важливість курсу визначається сучасними умовами розвитку світового господарства й необхідністю інтеграції України в світове господарство. Основна увага приділяється опануванню форм, методів і процесу планування і иконтролю; вивченню структури і технології розроблення типових планів економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми. Конспект лекцій може бути корисним менеджерам підприємств, начальникам служби, департаменту, управління планування та контролю підприємства, студентам економічних спеціальностей.
Автор:
О.В. Роженко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.42 Мб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій для студентів ступеня «бакалавр». Навчальне видання покликано допомогти студентам усіх форм навчання ступеня «бакалавр» організувати вивчення дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» завдяки повному викладу тем, за якими представлено план лекцій, розкриття програмних питань, наведено міні-лексикон, питання для самоперевірки і список рекомендованої літератури.
Автор:
О.О. Охріменко, Н.Є. Скоробогатова, І.М. Манаєнко, Р.С. Яресько.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.19 Мб
Тип документу:
Книга
Подано теоретико-методологічні та прикладі аспекти управління інноваційними проектами в умовах інтеграції. Розглянуто процеси формування інноваційно-орієнтованої бізнес-моделі підприємства з позицій життєвого циклу інноваційного продукту. Здійснено багаторівневе системне оцінювання інвестиційних процесів підприємства. Проаналізовано механізми інвестиційного забезпечення інноваційних проектів та їх ефективність. Розроблено стратегію управління ризиками на основі процесного підходу. Для науковців, викладачів, аспірантів, керівників та профільних фахівців підприємств, органів державної та місцевої влади.
Автор:
Т.В. Капелюшна, О.М. Гавриш
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
717 Кб
Тип документу:
Стаття
Дане дослідження проведено з метою визначення нових форм інвестування в Україні для стимулювання та підтримки інноваційного підприємництва. Проведено аналіз існуючих форм інвестування: венчурного, інституційного, франчайзингу, приватного, а також неформального інвестування, що здійснюється бізнес-ангелами. Зазначено, що неформальне інвестування поширене в США (80 % інноваційних проєктів фінансуються саме за рахунок бізнес ангелів) та Європі (близько 125 тис. інвесторів - бізнес ангели). Розглянуто організації неформального інвестування в країнах Європи, відмічено, що в переліку немає жодної української. Проаналізовано показники загальновідомого рейтингу щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу «Doing Business», здійснено оцінку складових «незалежність бізнесу», «незалежність інвестування» та індексу економічної свободи, визначено тип економіки України (країна з переважно залежною економікою) та тип інвестування (із залежним інвестуванням). Також проведено порівняння показників із загальноєвропейськими, які виявилися кращими (переважно з вільним інвестуванням). Розглянуто глобальний індекс інновацій, в якому однією із вагомих складових при його формуванні є інвестування (простота захисту інвесторів; ринкова капіталізація; венчурні угоди). В результаті аналізу даних виявлено, що дані показники інноваційного розвитку є найбільш проблемними і негативно впливають на загальний рейтинг. За результатами проведеного дослідження відзначено, що необхідно створювати умови для стимулювання інноваційного підприємництва та провадження інноваційної діяльності за рахунок неформального інвестування бізнес-ангелами, котрі надаватимуть фінансові ресурси для реалізації ризикових, але прибуткових ідей, тобто підтримуватимуть інноваційне підприємництво в Україні. Відзначено доцільність вступу до організацій-членівнеформального інвестування, що дозволить налагодити механізм реалізації даної форми інвестування в Україні як альтернативи існуючим формам, й разом із тим, підсилить економічний розвиток, покращить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу та сприятиме притоку інвестицій до країни.
Автор:
Т.В. Капелюшна, О.М. Гавриш, В.П. Пильнова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
652 Кб
Тип документу:
Стаття
Дане дослідження проведено з метою діагностування проблем та виявлення тенденцій розвитку міжнародної торгівлі зі стратегічно важливими країнами-партнерами, а також формування пропозицій для забезпечення її ефективного розвитку. У статті відзначено роль і значення міжнародної торгівлі, яка залишається пріоритетною при формуванні зовнішньоекономічних зв’язків між державами. Наголошено на актуалізації питань щодо потреби створення сприятливих умов для ефективного провадження міжнародної торгівлі задля використання її як рушія економічного розвитку та посилення економічного становища держави. Проаналізовано обсяги експорту та імпорту, а також основні показники розвитку міжнародної торгівлі. Проведено діагностику стану міжнародної торгівлі. Виокремлено стратегічно важливих торговельних партнерів, зокрема країни Європейського Союзу, та наведено основні нормативно-правові документи, що регулюють взаємовідносини з європейськими країнами і формують стосовно цих країн зовнішню політику. Проаналізовано вихідні (експортні) та вхідні (імпортні) потоки товарів та послуг, динаміку обсягів експортно-імпортних операцій України відносно країн ЄС. Проведено аналіз товарної структури експорту товарів із України в країни ЄС та навпаки, товарної структури імпорту в Україну з країн ЄС. Діагностовано, що Україна визначається експортно-сировинно спрямованою, залишається імпортозалежною (промисловість країни), визначено її галузеву спеціалізацію. На основі отриманих в результаті аналізу даних, вдалося окреслити умови, що формують тенденції розвитку міжнародної торгівлі на сьогодні. Запропоновано шляхи усунення виявлених негативних чинників з метою формування позитивних тенденцій розвитку міжнародної торгівлі в майбутньому, які допоможуть: забезпечити економічне зростання, сприяти поповненню бюджету, посилити інвестиційну привабливість країни, сприяти притоку капіталу, позбутися високої залежності від імпорту на внутрішньому ринку (таким чином збільшуючи конкурентні можливості вітчизняних товарів), збільшити експорт конкурентних вітчизняних товарів та послуг, забезпечити вирівнювання платіжного балансу та усунути проблеми його дефіциту.
Автор:
А.В. Гречко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.35 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику подано лекційний матеріал, що розкриває сутність системи оподаткування сучасних підприємств в Україні, сформований на основі чинного законодавства. Розкрито зміст основних видів податкових платежів, особливості їх розрахунку і сплати, наведено основні механізми взаємодії плтаників податків і фіскальної служби України. Даний конспект лекцій систематизує основні положення податкового регулювання, що дає змогу студентам комплексно засвоїти дисципліну та в повній мірі дослідити практичні проблеми податкового законодавства; вивчити принципи побудови податкової системи, особливості нарахування і сплати податків.
Автор:
Волохова І.С., Дубовик О.Ю., Слатвінська М.О. та ін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.44 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику систематизовано теоретичні основи функціонування податкової системи в цілому та висвітлено специфіку побудови податкової системи України, зокрема згідно з Податковим кодексом. Визначено механізми розрахунку податків. Навчальний посібник підготовлено на основі освітньо-професійної програми дисципліни «Податкова система». Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, працівників фінансових служб, управлінців та на широке коло читачів.
Автор:
В.О. Олійник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
448 Кб
Тип документу:
Посібник
Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Комерційна діяльність».

Кафедра Англійської мови

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Кафедра Військової підготовки

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра Економіки

Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Кафедра Комп'ютерних наук

Кафедра Комп'ютерної інженерії

Кафедра Маркетингу

Кафедра Менеджменту

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Кафедра Системного аналізу

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Кафедра Телекомунікаційних технологій

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Кафедра Фізики

Кафедра Штучного інтелекту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 608 198