XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

До уваги студентів групи САДМ-61 - захист магістерських кваліфікаційних робіт відбудеться 19 січня 2022 року

16:46, 17-01-2022

19 січня 2022 року в аудиторії 205 відбудеться захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів групи САДМ-61 спеціальності 124 «системний аналіз».

Захист магістерської роботи проходить на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Перед початком захисту магістерських робіт в ДЕК подаються усі необхідні документи, визначені чинними нормативними документами щодо виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Також надаються інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність магістерської роботи – друковані статті за темою роботи, тези доповідей, довідки про апробацію тощо.

Засідання ДЕК проводиться під керівництвом голови, або, у разі його відсутності, – заступника голови. Секретар ДЕК на засіданні, після відкриття засідання головуючим, оголошує назву магістерської роботи, прізвище, ім’я та по батькові її автора, а також доповідає про наявність усіх матеріалів, тобто відгуку, рецензії, текстів публікацій (якщо вони є), виступів за темою роботи на наукових конференціях, симпозіумах, гуртках тощо. До відома присутніх доводиться також рівень успішності (рейтинг) магістранта. Потім слово для повідомлення про основні положення дослідження надається самому магістранту.

Захист роботи проводять в робочій обстановці з дотриманням наукової етики. Аналізуються та обґрунтовуються висновки та рекомендації наукового і практичного характеру, які містяться в роботі.

Засідання ДЕК із захисту магістерської роботи відбувається у такому порядку:

 • представлення магістранта та його роботи секретарем ДЕК;
 • наукове доповідь автора;
 • відповіді на запитання членів ДЕК і присутніх;
 • виступ керівника, або оголошення відгуку керівника магістерської роботи;
 • оголошення рецензії;
 • відповіді на зауваження керівника та рецензентів;
 • публічне обговорення магістерської роботи за участю членів ДЕК і присутніх;
 • прикінцеве слово здобувача, за потреби;
 • підбиття підсумків роботи ДЕК щодо захисту магістерських робіт і проголошення оцінок, які отримали студенти.

Виступ студента на відкритому засіданні ДЕК має бути стислим, містким і не більше 15 хвилин У виступі необхідно показати високий рівень теоретичної підготовки, широку ерудицію, здібності логічно та виразно викласти найбільш суттєві результати проведеного дослідження.

У виступі мають бути:

 • чітко поставлена проблема;
 • обґрунтування її актуальності;
 • розкриття ступеня науковості розробки – визначення мети і завдань дослідження, експерименту, засобів її досягнення;
 • відомості про структуру роботи;
 • оцінка змісту зроблених автором узагальнень, висновків, конкретних рекомендацій, а також дані про доцільність їх впровадження.

Особливо важливо, щоб виступ студента був чітким, граматично правильним, впевненим, що робить доповідь зрозумілою і переконливою. Не рекомендується подавати виступ у формі читання тексту доповіді.

Доповідь починається зі звернення: “Шановний пане голово! Шановні члени Державної комісії!”. Під час доповіді необхідно звертати увагу членів комісії на демонстраційний матеріал, коротко пояснюючи його зміст, і на пропозиції та висновки, що є результатом магістерської роботи.

Після завершення виступу магістрант відповідає на запитання. Члени ДЕК і присутні в усній формі можуть ставити запитання з проблем, яких торкнувся магістрант у роботі, методів дослідження, висновків тощо.

Після відповідей на запитання головуючий надає слово науковому керівнику. При відсутності на засіданні ДЕК наукового керівника секретар знайомить членів комісії та присутніх зі змістом відгуку на виконану роботу.

Після виступу керівника секретар оголошує рецензію і надає слово магістранту для відповіді на зауваження та побажання, які містяться у виступі наукового керівника та у рецензії.

Після цього розпочинається публічне обговорення роботи, в якому мають право брати участь усі присутні на захисті.

Після завершення дискусії, за бажанням студента, йому може бути надано заключне слово. На підставі рецензії та відгуку наукового керівника, результатів захисту магістерської роботи ДЕК приймає мотивоване рішення щодо оцінки знань кожного слухача та присвоєння кваліфікації «Магістр з системного аналізу».

Секретарем ДЕК ведеться протокол захисту, заноситься оцінка до відомості, що зберігається в університеті. Відомість підписується головою та членами ДЕК.

Магістерські роботи зберігаються у бібліотеці Університету.

Читайте також
Переглядів: 789