XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Економічна теорія


Автор:
Р.А. Дименко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.71 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Економічна теорія належить до циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Предметом її вивчення є закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів, особливості функціонування ринку в Україні, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства. У курсі «Економічна теорія» на основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики господарювання розглядаються основні питання економічної теорії – загальні основи соціально-економічного розвитку суспільства, товарного виробництва і ринкової економіки, теоретичні основи мікро- та макроекономіки, світового господарства та міжнародних економічних відносин.
Автор:
А.І. Щетинін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.67 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику на основі величезного доробку найбільш відомих економістів- теоретиків в історичному аспекті розкрито процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє скласти стійке уявлення про суть і особливості сучасних економічних процесів. Особливу увагу приділено теоретичному осмисленню місця і ролі нашої економіки в надзвичайно динамічних і складних загальносвітових процесах.
Автор:
Головніна О.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
331 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Економічна теорія» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (екзамен) з дисципліни «Економічна теорія». Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, усно або письмово у відповідності до рішення кафедри. Студенти, які сумлінно працювали протягом семестру, відпрацювали всі семінари та мають високі показники у навчанні, можуть бути звільнені, за рішенням кафедри, від складання підсумкового контролю.
Автор:
Вертель В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
309 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Економічна теорія» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (залік або екзамен) з Економічної теорії. Для полегшення процесу підготовки в електронній бібліотеці кафедри є вся необхідна література, основу якої складає конспект лекцій з економічної теорії. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку або екзамену, усно або письмово у відповідності до рішення кафедри. Студенти, які сумлінно працювали протягом семестру, відпрацювали всі семінари та мають високі показники у навчанні, можуть бути звільнені, за рішенням кафедри, від складання підсумкового контролю.
Автор:
За заг. ред. Л.С. Шевченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.74 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику викладено системні положення та закономірності, які відображають досягнення сучасної економічної науки та результати практики господарювання. Особливу увагу приділено розкриттю взаємозв’язків економічної теорії і права, економіки і політики, що знайшло відображення у структурі праці та її змісті. Матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних та економічних вищих навчальних закладів. Для студентів юридичних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічну теорію.
Автор:
За ред. В.Д. Базилевича
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.73 Мб
Тип документу:
Підручник
Це підручник нового покоління. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп’ютерних технологій організації навчального процесу. Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.
Автор:
А.У. Уразов, П.В. Маслак,І.В. Саух
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.4 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
За ред. С.І. Архієреєва, Н.Б. Решетняк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
865 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання. Посібник складається з характеристики основних понять навчальної дисципліни «Основи економічної теорії», переліку рекомендованої до вивчення літератури, списку питань для підготовки до заліку. Наведено 30 варіантів індивідуальних контрольних ро-біт та вказівки до їх виконання. Призначається для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання вищих навчальних закладів.
Автор:
Л.Л. Жданова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
547 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Запропоновані у даному збірнику задачі та тести є опорними для виконання контрольних робіт та відповідей на запитання екзаменаційних білетів. Їх вирішення дозволить студенту самостійно оцінити рівень своєї підготовки, а викладачеві – здійснити контроль за самостійною роботою та виявити проблеми, які доцільно розглянути на семінарському занятті або у процесі індивідуальної роботи. В задачах використовуються умовні дані.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 27 502