XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:

Політологія


Автор:
Кирилюк Ф.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.96 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику висвітлено розвиток зарубіжних політичних вчень з кінця XIX до початку XXI ст. В основу покладено формування і конституювання інструментарію політології як наукової і навчальної дисципліни. Його структура включає науково-методичні рекомендації, основні поняття і категорії, питання до дискусій, теми рефератів і кваліфікаційних робіт та завдання для самостійної роботи студентів. Одним із головних його елементів є витяги з першоджерел до кожної теми підручника, а також список основної літератури. Розрахований як навчальний посібник на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться політикою.
Автор:
Шляхтун П.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.66 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник містить систематизований виклад основних теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Визна-чаються предмет і методи політичної науки, з’ясовуються її зв’язки з іншими галузями наукових знань про політику. Розкриваються зміст основних історичних етапів ста-новлення й розвитку зарубіжної та української політичної думки, сутність і соціальні засади політики, особливості її системного виміру та ідеологічного обґрунтування в різних світових ідейно-політичних доктринах, наукові засади міжнародної політики. Основний зміст політики аналізується в інституціональному та людському вимірах. Для студентів вищих навчальних закладів.
Автор:
Гончарук Т.В., Гурик М.І., Дмитрів І.С., Рудакевич О.М., Томахів В.Я., Шеремета Д.М
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник є результатом багаторічних науково-педагогічних досліджень кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету. У ньому з позицій сучасного осмислення світової політологічної скарбниці ведеться змістовне викладення матеріалу відповідно до програми з політології та вимог Міністерства освіти та науки в напрямі Болонського процесі. У доступній і стислій формі викладені політологічні теорії, концепції, ідеї, що можуть стати основою розвитку світогляду сучасного фахівця, а також методологічним інструментарієм для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. Для студентів, аспірантів, викладачів, усіх хто цікавиться теоретичними основами політики.
Автор:
Горлач М.І., Кремень В.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.49 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник — спроба систематизованого викладення курсу науки про політику — політології. Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, викладається сутність ідей національної державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлюються теорія політичної влади, суб’єктивні аспекти політики, суть політичної системи, основні типи політичних режимів, складові політичного процесу. Основною лінією через підручник проходить думка про людину як суб’єкт влади і політики. Визначені місце і роль людини, особи як суб’єкта влади і політики в політичному житті суспільства. Розглядаються політичні проблеми національного відродження України. Підручник написаний на основі класичних джерел і праць відомих сучасних зарубіжних і вітчизняних соціологів, політологів, філософів. Врахований досвід вивчення науки про політику у вищих навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Росії, України.
Автор:
Гелей С.Д., Рутар С.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
959 Кб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику висвітлюється сутність політики, політичних та соціальних відносин, визначаються механізми державного управління. З позицій сучасних методологічних підходів розкриваються зміст, структура та функції інститутів соціальної системи, різноманітних чинників функціонування політичного процесу, а також специфіка їх вияву у суспільних трансформаціях України.
Автор:
Эндрю Хейвуд
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
41.62 Мб
Тип документу:
Книга
Это один из лучших зарубежных учебников по политологии. Он максимально полно вводит читателя в проблематику современной политики и политологии. Большое внимание уделено глобализации, движениям феминизма и «зеленых», подъему этносоциализма. В учебнике рассмотрены и традиционные подходы к дисциплине, а также концепции и идеи классиков политической мысли — Платона, Аристотеля, Гоббса, Локка, Маркса, Милля и др. В книге пять частей:«Политические теории», «Нации и глобализация», «Политическое взаимодействие», «Механизмы государственного управления», «Политика и функционирование политических систем».Каждая глава открывается общим взглядом на ее основные вопросы и темы. В конце главы приводятся выводы и перечень вопросов для обсуждения. Врезки особо выделяют тот или иной термин или концепцию. Врезки «Обратим внимание» предлагают более углубленный взгляд на соответствующие теории и концепции. Приводятся также биографии политических лидеров и словарь политических терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, политологов, социологов, журналистов, специалистов-международников, политических деятелей, для всех интересующихся проблемами политики и политологии.
Автор:
Гаджиев К.С.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.01 Мб
Тип документу:
Книга
Излагается курс политологии: становление, основные проблемы, методы и темы политической науки. Главное внимание уделяется политологическим аспектам гражданского общества и институтов власти. Рассматриваются основные политические системы, партии и идейные течения. Раскрываются природа демократии, особенности политического развития России, роль в политике средств массовой информации. Содержит вопросы для контроля знании, учебную программу, рекомендуемую литературу. В отличие от книги того же автора «Введение в политическую науку» (М., Логос, 2000) изложение приведено в соответствие с требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессинального образования второго поколения. Для студентов высших учебных заведений. Представляет интерес как для политических деятелей, научных работников, специалистов служб политического консультирования, так и для широкой читательской аудитории.
Автор:
Камінський Б.Т.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
180 Кб
Тип документу:
Книга
Автор:
Камінський Б.Т.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
164 Кб
Тип документу:
Книга
Автор:
Безродна В.І., Коляденко В.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
157 Кб
Тип документу:
Книга
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 4 059