XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Економіки


Автор:
Н. Черниш
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.64 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Цей курс лекцій належить до нової генерації підручників, за допомогою яких здійснюється перехід до нових, інтерактивних методів викладання та діалогової форми навчання. Він містить три теоретичні розділи, а також окремий розділ, присвячений розробці програми і технологій конкретно-соціологічних досліджень. Подаються рекомендації щодо ефективної організації навчального процесу, поточного контролю знань студентів із застосуванням тестової системи. Курс лекцій доповнений матеріалом новітніх соціологічних концепцій та сучасними статистичними даними, а також результатами соціологічних досліджень, здійснених провідними соціологічними центрами України. Завершує підручник короткий тлумачний словник, список джерел, використаної та рекомендованої літератури, адрес соціологічних сайтів у мережі Інтернету. Розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.
Автор:
О.Б. Данченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.21 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти реінжинірингу бізнесу. Посібник призначений для студентів, викладачів, менеджерів вищої та середньої ланки, проектних менеджерів.
Автор:
Ю.А. Мальцева, О.Ю. Яценко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.44 Мб
Тип документу:
Посібник
Пособие подготовлено в целях формирования системных знаний магистрантов направлений 38.04.02 «Менеджмент» и38.04.08 «Финансы икредит» опсихологических икоммуникативных техниках и технологиях делового взаимодействия. Материалы учебного пособия способствуют формированию психологической управленческой культуры руководителя, позволяющей эффективно осуществлять организационно-управленческую деятельность впрофессиональной сфере.
Автор:
Біловодська О. А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.05 Мб
Тип документу:
Книга
Висвітлено теоретичні засади управління інноваційним розвитком та формування національної інноваційної системи. Обґрунтовано й розроблено підходи до управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств. Викладено науковометодичні засади менеджменту та маркетингу екологічних інновацій. Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, стратегічного управління підприємством, менеджменту та маркетингу екологічних інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Автор:
Л.О. Котлова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.23 Мб
Тип документу:
Посібник
У лекціях розкрито систему знань про конфліктологію як науку, описано історію становлення та сучасний стан цієї дисципліни. Наведена характеристика конфліктних ситуацій; класифікація, причини виникнення та динаміка розвитку конфліктів; описано методи ефективного управління ними. Курс лекцій побудований як навчальний посібник, який можна використовувати під час підготовки студентів у системі базової та після-дипломної освіти (педагоги, психологи, практичні психологи, соціальні педагоги), а також для самостійного вивчення конфліктології.
Автор:
Ручка А. П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
929 Кб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник підготовлений викладачами Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України. Лекційний матеріал стосується низки традиційних і новітніх теоретичних схем у соціології. При цьому головну увагу приділено специфіці та змісту запропонованих соціологічних концепцій. У лекціях репрезентуються різноманітні аспекти класичної методології структурно-функціональних парадигм, некласичної методології інтерпретативних парадигм, постнекласичної методології інтегральних (об’єднавчих) і постмодерністських парадигм. Середній рівень соціологічного теоретизування представлений спеціальними теоріями: конфлікту, етносу, масової комунікації та соціального капіталу. Отже, в цілому лекційний матеріал віддзеркалює поліпарадигмальний характер сучасної теоретичної соціології. Кожна лекція завершується словником основних термінів і списком рекомендованої літератури. Видання розраховане на викладачів вищих навчальних закладів, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію, аспірантів, магістрантів, які готуються до складання іспитів із соціологічних дисциплін, всіх, хто цікавиться теоретико-соціологічними новаціями сучасної теоре- тичної соціології.
Автор:
Федоренко В. Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.89 Мб
Тип документу:
Підручник
У запропонованому колективом авторів підручнику дається ґрунтовний аналіз сучасного стану інвестиційної та страхової політики України, розглядаються причини її спаду та пропонуються реальні шляхи стабілізації. Праця сприятиме формуванню у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінки якості економічних явищ і процесів, що відбуваються у страховій та інвестиційній діяльності.
Автор:
Кропельницька С.О., Цигилик І.І. АНАЛІЗ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.44 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з курсу ―Аналіз і розробка інвестиційних проектів‖ укладено у відповідності з діючою програмою підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах за спеціальністю ―Фінанси‖ і ―Економіка підприємства‖. Аналіз і розробка інвестиційних проектів як навчальна дисципліна – це структура методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити оптимальний проект документально та визначити умови його успішної реалізації. Виходячи із цього, у посібнику розглянуто основі складові проблеми проектного аналізу, визначено концепції проекту, життєвого циклу, методології та критеріїв оцінки проектів, а також основні аспекти проектного аналізу: маркетинговий, технічний, екологічний, соціальний, інституційний, фінансовий та економічний. Пропонується для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.
Автор:
А.А. Шиян
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.3 Мб
Тип документу:
Книга
Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 164 с. Навчальний посібник присвячено викладу теорії ігор як потужного апарату для моделювання економіки та менеджменту. Надані до кожного розділу задачі та завдання призначені для використання під час семінарських і практичних занять, а також для самостійних занять студента. Матеріал посібника може бути використано при засвоєнні студентами економічних та технічних спеціальностей програмного матеріалу із навчальних дисциплін «Управління розвитком соціально-економічних систем», «Інноваційний менеджмент» та інших економічних дисциплін. Посібник може бути використано також магістрами та аспірантами всіх спеціальностей.
Автор:
И.И. Добросердова, И.Н. Самонова, Р.Г. Попова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.55 Мб
Тип документу:
Книга
Предлагаемое пособие подготовлено в соответствии с учебной программой курса «Финансы предприятий» и охватывает основной круг вопросов, изучаемых студентами различных экономических специальностей. Это такие вопросы, как сущность, цель и функции финансов предприятий, принципы их организации, система финансовых взаимоотношений предприятия с инвесторами, поставщиками, покупателями, работниками, финансовыми посредниками, государством и др. В третьем издании отражены все самые последние законодательные изменения. Книга поможет студентам конкретизировать свои знания по данному предмету и лучше усвоить учебный материал.

Архітектоніка соціальних ігор

Гендерні дослідження

Економічна діагностика та планування

Економічна соціологія

Загальна соціологічна теорія

Інтеракційний тренінг комунікативності

Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності

Історія України

Логіка

Методи вибірки та надійність соціологічної інформації

Методика викладання соціології

Основи педагогіки та психології

Основи соціальної політики

Оцінка інвестиційних проектів

Педагогіка і методика викладання у вищій школі

Політологія

Протидія маніпулятивним технологіям

Психодіагностика

Психологія

Публічне адміністрування

Соціальна антропологія

Соціальна психологія

Соціологічна думка в Україні

Соціологія виховання

Соціологія економіки та підприємництва

Соціологія журналістики

Соціологія Інтернету

Соціологія конфліктів та екстремальних ситуацій

Соціологія культури

Соціологія масових комунікацій та медіа-планування

Соціологія освіти

Соціологія особистості

Соціологія політики

Соціологія постмодерну

Соціологія управління

Соціологія шлюбу і родини

Сучасні соціологічні теорії

Теорія ігор в економіці

Теорія комунікацій

Управління життєвим циклом організації

Філософія

Філософські проблеми наукового пізнання

Фінанси підприємств

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 58 851