XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Системного аналізу

Інноваційний зміст навчання за спеціальностю 124 Системний аналіз

Інформація про спеціальність
Історія кафедри
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Освітні програми
Практика
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дипломування
Дистанційне навчання
Вакансії кафедри системного аналізу

Інноваційний зміст навчання за спеціальностю 124 Системний аналіз

Кафедра Системного аналізу реалізує інноваційний зміст навчання, суть якого полягає в тому, що студентів навчають як потрібно і тому, чому потрібно, згідно компетенцій компаній-партнерів для гарантованого отримання першого високооплачуваного робочого місця.

Тільки в Державному університеті телекомунікацій ректором університету Толубко Володимиром Борисовичем розроблена концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти», яка забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

 

1. Підготовка по спеціальності 124 Системний аналіз розпочинається з першого курсу.

Структурно-логічна схема підготовки за спеціальністю та навчальний план складені таким чином, що вже на 1-му курсі студенти вивчають низку дисциплін, які мають професійну орієнтованість:

 • Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів
 • Логіка та алгоритми обробки даних
 • Пакети прикладних програм системного аналізу
 • Основи системного аналізу
 • Комп’ютерна обробка зображень та мультимедіа
 • Прикладне програмування Java
 • Математичні основи комп’ютерної техніки
 • Дискретні структури

 

2. З метою навчити студентів налаштовувати сучасні електронні засоби, на першому курсі викладається навчальна дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів».

У викладанні дисципліни задіяна велика кількість кафедр університету, які забезпечують знання:

 • архітектури, принципів побудови, складу та технологій функціонування сучасних інформаційних та інфокомунікаційних систем та мереж;
 • програмних та апаратних засобів інформаційних та інфокомунікаційних систем та мереж;
 • принципів проектування, створення та тестування мереже орієнтованого програмного забезпечення.

 

3. З метою забезпечити студенту можливість йти в ногу з життям:

 • на 1 курсі викладається навчальна дисципліна «Групова динаміка та комунікації», яка дозволяє опанувати важливі для майбутнього системного аналітика soft skills
 • на 2 курсі викладається дисципліна «Ділові комунікації», яка ставить на меті навчити студентів основами ділового мовлення, ведення службової документації та офіційно-діловим стилем і засобами професійного спілкування, привити культуру усного і писемного мовлення, ведення ділових паперів; управляти різнобічною комунікацією; налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
 • на 4 курсі викладаються дисципліни:
  • «Засади відкриття власного бізнесу» - дисципліна розвиває здатності працювати над бізнес-задачами в команді та особисто, досліджувати та планувати стратегію розвитку підприємства, створювати ефективні структури і варіанти планування, складати і корегувати плани, опановувати теорію сучасного бізнесу та основних принципів організації підприємницької діяльності.
  • «Хмарні технології» - в результаті вивчення дисципліни студенти знають структури, алгоритми та способи передачі інформації в інформаційних, інфокомунікаційних системах та технологіях; вміють обґрунтовувати, аналізувати та розробляти рішення щодо вибору та застосування обладнання для вирішення виробничих завдань, отримують навички проектування, реалізації, тестування, впровадження, супроводження, експлуатації програмних засобів роботи з даними в комп’ютерних системах і мережах із використанням хмарних технологій.
  • «Штучний інтелект» - під час навчання студенти отримують знання основ теорії розпізнавання образів, вивчають та розробляють штучні нейронні мережі, створюють системи нечіткого керування на основі нечіткої логіки, створюють експертні системи.

 

4. Посилено вивчення англійської мови: на 1-2 курсі - три пари занять на тиждень, на 3-4 курсах по всім дисциплінам кафедри мінімум 20% занять проводяться англійською мовою, а деякі дисципліни професійного спрямування повністю викладаються англійською.

Серед них:

 • Аналіз вимог до інформаційних систем
 • Спеціалізовані мови програмування
 • Автоматизація управління бізнес-процесами
 • Управління проектами інформаційних систем

Для того, щоб підвищити ефективність оволодіння професійними компетенціями на кафедрі реалізуються наступні заходи.

 

5. Більше половини занять проводяться практично.

 

6. По кожній темі навчальних дисциплін проводиться лекція, практичне заняття та, за необхідності, лабораторне заняття.

 

7. По кожній темі занять лектор у кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних і лабораторних занять по темі, викладеній у лекції.

З метою забезпечення вільного доступу до навчальних матеріалів викладачі розміщують лекції, методичні матеріали, інструкції до виконання практичних, лабораторних та курсових робіт у системі дистанційного навчання MOODLE. Ця ж система активно використовується для перевірки студентських робіт.

Навчально-методичні посібники та матеріали розміщені також в електронній бібліотеці університету.

 

8. Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри, а також сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

За кафедрою закріплена Лабораторія №205 «Навчальна лабораторія з вивчення програмних продуктів компаній ODOO, IBM», яка оснащена 27 комп’ютерами, мультимедійним проектором та проекційним екраном.

Призначення лабораторії:

 • Опанування навичок проектування, розробки, впровадження та супроводу систем управління базами даних і знань та інформаційних технологій для автоматизації бізнес-процесів підприємств на базі програмного забезпечення  компаній ODOO, IBM, онлайнових інструментів і сервісів та спеціалізованих пакетів прикладних програм. 
 • Вивчення технологій Business Intelligence, Data Science, Big Data.
 • Опанування навичок математичного, логіко-семантичного, об’єктного та імітаційного моделювання.

Для забезпечення проведення навчальних занять з дисциплін «Інтерфейси інформаційних систем», «Комп’ютерна графіка та мультимедіа», а також наукових досліджень за напрямками «Комп’ютерний зір» та «Інтерфейси віртуальної та доповненої реальності» на кафедрі використовуються окуляри віртуальної реальності та графічні планшети.

 

Наявність сучасного обладнання та відповідного програмного забезпечення, отриманого від партнерів кафедри, дає можливість на практиці надавати нашим студентам компетенції компаній роботодавців, підтверджуючи їх міжнародними сертифікатами, що гарантує отримання робочого місця в будь-якій точці світу. Міжнародні сертифікаційні програми на кафедрі впроваджені в навчальну дисципліну «Організація баз даних і знань» на 2-му курсу навчання. Загальна кількість сертифікатів, виданих з 2017 по 2019 навчальні роки складає 38.

 

 

9. При підготовці студентів-бакалаврів:

 • 25% часу відводиться на дисципліни загальної підготовки;
 • 75% часу відводиться на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю 124 Системний аналіз.

 

10. Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1 по 8 семестр.

 

11. Для забезпечення спеціалізації підготовки в 2019 році на спеціальності Системний аналіз запроваджено освітню програму "Інформаційні технології автоматизації бізнес-процесів та аналізу даних".

Ця програма спрямована на забезпечення потреб ринку праці в ІТ-фахівцях, здатних розробляти, впроваджувати та супроводжувати інформаційні технології для автоматизації бізнес-процесів та аналізу даних телекомунікаційних компаній та підприємств інших галузей. Основний фокус програми - професійна підготовка в області застосування методів системного аналізу в галузі інформаційних технологій.

 

12. Практики студентів організовуються та проводяться в компаніях-партнерах кафедри.

Співпраця з компаніями-партнерами кафедри Системного аналізу забезпечує формування саме тих компетенцій, які необхідні майбутньому фахівцю з системного аналізу в галузі ІТ.

Серед компаній-партнерів кафедри:

 • ODOO Україна,
 • Центр Бізнес-Технологій,
 • Oracle,
 • Інститут освітньої аналітики,
 • Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України,
 • Центральний державний електронний архів України.

На базі цих та інших компаній, з якими співпрацює кафедра, студенти мають можливість пройти ознайомчу, виробничу та переддипломну практику.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Системного аналізу в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (097) 177-57-43 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7,
каб. 108, 125, 125а
Тел. (044) 249–25–72
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Сторінка у Facebook

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 3 926